Arhiv novosti: 2007 2006 2005 2004 2003 2002
SCCA-Ljubljana Arhiv okro�nic / dodaj e-naslov
SCCA-Ljubljana Newsletter archive / add e-mail
CCP Slovenija Arhiv okro�nic / dodaj e-naslov
Aktualno
ARHIV 2005

Ljubljana, 10. 12. 2005

Marko A. Kova�i�: Izguba �elje
Instalacija, projekcija in pogovor
Odkrivanje referencialnega polja avtorjeve umetni�ke prakse skozi objekte, gibljive slike in zvo�no maso

Sreda, 14. december 2005, ob 20. uri
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana

"Stare posnetke na novo ovrednotim, da ne ostanejo samo na nivoju zapisa ali dokumenta. Vseeno me ves �as spremlja te�nja po zgodovinskosti, mogo�e ve�nosti. Kar pa je �isti absurd, kajti stvari, ki sem jih po�el, ravno najedajo to dr�o."
(Marko A. Kova�i�)

Izguba �elje se osredoto�a na vizualne in zvo�ne podobe avtorjevega udejstvovanja na podro�ju avdio-vizualnih medijev, ki se prepletajo z (medijskimi) dokumenti iz istega obdobja (1983-2005).

Vsa ta slikovna in zvo�na masa bo aktivirala prizori��e in povzro�ila ob�utek nepretrganega dogajanja oz. premikanja. Prepletanje podob nam obeta razkriti nove pomene, ki bri�ejo meje med sedanjostjo in preteklostjo pa tudi prihodnostjo.

Od pogovora z avtorjem si lahko obetamo razkritje marsikaterega produkcijskega mehanizma in klju�a, ki je odlo�ilen pri de�ifriranju pomenov prizorov, dogodkov in stali��.

"�aba, ki govori, pol�, ki te�e, in druge zanimivosti v istem ve�eru."

Pridite in se prepri�ajte!


VE� INFORMACIJ
Marko A. Kova�i�
http://www.ljudmila.org/scca/mare/

Ljubljana, 9. 12. 2005

Marija Mojca Punger�ar: Stereovizije
Fotografska instalacija in galerijska izvedba umetni�kega dogodka

13. 12. 2005-23. 12. 2005.
Center in Galerija P74, Pru�nikova 74, Ljubljana

Marija Mojca Punger�ar, sodelavka zavoda za sodobno umetnost SCCA-Ljubljana in urednica Artservisa, se bo 13. decembra ob 20. uri v Centru in Galeriji P74 predstavila z najnovej�im projektom: fotografsko instalacijo z naslovom Stereovizije. Na ogled bo tudi galerijska izvedba umetni�kega dogodka V akciji.

V projektu Stereovizije se umetnica ukvarja s prostori, povezanimi z njenim otro�tvom in krajem, od koder izvira. Gre za zgodbo o spremembah, ki so se v teh prostorih zgodile v zadnjih nekaj desetletjih. Avtorica jih odkriva z vzporejanjem preteklosti in sedanjosti. Preteklost zastopajo fotografski posnetki, ki jih je v �estdesetih in sedemdesetih letih prej�njega stoletja ob razli�nih prilo�nostih posnel njen o�e, Leopold Punger�ar st. Izbrane lokacije iz fotografij je avtorica letos obiskala in jih ponovno fotografirala. V soo�enju dveh �asov istega prostora se razkriva njegova zgodba, ki jo lahko beremo tudi kot zgodbo o slovenskem pode�elju v postruralni tranziciji.

Z mapiranjem in ustvarjanjem zgodb izbranih lokalnih prostorov se avtorica ukvarja tudi v projektu
V akciji, v katerem opozarja na odnos med novimi oblikami porabni�tva in spreminjanjem mesta. Del intermedijskega dogodka, ki ga je avtorica izvedla letos oktobra v opu��enem poslovnem prostoru na Tr�a�ki cesti v Ljubljani, je bila tudi interakcija z obiskovalci in naklju�nimi mimoido�imi. Avtorica jih je obdarovala s fotoalbumom-katalogom v obliki prakti�ne nakupovalne torbe. Torbe bodo obiskovalce �akale tudi na razstavi v Galeriji P74 ter jih pospremile v prazni�ne nakupe.

Ve� informacij:
www.3via.org/stereovisions

Ljubljana, 30. 11. 2005

Alenka Pirman:
Arcticae horulae

Razstava dokumentacije projekta iz obdobja 1991-1998
Pogovor z avtorico in projekcija


V sredo, 7. decembra 2005, od 11. ure dalje bo v Projektni sobi SCCA, Metelkova 6 v Ljubljani na ogled razstava
izdelkov in arhivskega gradiva projekta Arcticae horulae,
ob 20. uri pa sledi projekcija in pogovor z avtorico
Alenko Pirman in gostjama Mojco Dimec in Nevenko �ivavec.

Sli�ali bomo nekaj so�ne kranj��ine in kon�no (!) spregovorili tudi o umetni�kih postopkih in metodah, uporabljenih pri projektu Arcticae horulae.

Vabljeni!


O PROJEKTU
http:// www.arcticae-horulae.si
- elektronska izdaja prvega natisa iz 1997
- arhiv istoimenskega umetni�kega projekta 1991-1998

Avtorica: Alenka Pirman
Produkcija, 2005: SCCA, Zavoda za sodobno umetnost - Ljubljana
Uredni�ko delo: Alenka Pirman, Barbara Bor�i�, Du�an Dov�
Oblikovanje in programiranje: Damijan Kracina
Digitalizacija: Kamerad.ne

Projekt Arcticae horulae (naslov povzet po Arcticae horulae succisivae (Zimske urice proste), prvi slovnici slovenskega jezika, ki jo je leta 1584 napisal in izdal Adam Bohori�) se je razvijal sproti, od zasebne ljubiteljske zbirke nem�kih izposojenk v slovenskem jeziku prek likovne predstavitve zbirke v Narodni in univerzitetni knji�nici (Urbanaria, SCCA-Ljubljana, 1995) pa vse do knji�ne izdaje v obliki slovarja (1997), ki je do�ivela nesluteno medijsko izpostavljenost in bila razprodana v nekaj mesecih.

Proces je povezal umetni�ko podro�je z znanstvenim in izpostavil umetnikovo odgovornost. Posamezni uporabljeni umetni�ki postopki so javnost namre� zavedli, da je knji�ico sprejela kot referen�en slovar. Zato se je projekt za avtorico zaklju�il 8. januarja 1998, ko je v Knji�evnih listih kritiko slovarja objavil priznani etimolog dr. Marko Snoj.

Zaradi nezmanj�anega zanimanja za Zimske urice ponujamo javnosti elektronsko izdajo slovarja in digitaliziran arhiv projekta. Celoten slovar, neobjavljeni rokopisi, pikolovska kronologija ter odmevi, ki jih je zanetila �povpre�na nadarjenost, a neizmerna pridnost in vestnost� umetnice Alenke Pirman, so zdaj dostopni na spletnem mestu www.arcticae-horulae.si.

VE� INFORMACIJ
http:// www.arcticae-horulae.si

 

Ljubljana, 17. 11. 2005

Artservisova Zbirka

Razstava
Praznovanje �tiriletnega delovanja informativnega in
svetovalnega spletnega medija za delovanje v kulturi

Sreda, 23. november 2005, ob 20. uri
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana

�etrti rojstni dan Artservisa (www.artservis.org) bomo letos obele�ili z javnim kulturnim dogodkom, na katerem bomo prvi� javno predstavili novo Artservisovo Zbirko, s katero Artservis �iri svoje delovanje iz informiranja in svetovanja tudi na promocijo ustvarjalnosti.

Artservisova Zbirka je tematski projekt o produkcijskih pogojih v kulturi. V Zbirko so uvr��ena umetni�ka dela, ki se kriti�no, analiti�no, duhovito, osebno ali kakor koli druga�e nana�ajo na pogoje ustvarjanja, predstavljanja, tr�enja in pre�ivljanja s kulturo in v kulturi - na tiste vidike umetni�kega ustvarjanja, ki ponavadi ostajajo prikriti.

Zbirka je uvr��ena v �tudijski arhiv Zavoda SCCA-Ljubljana, kjer bodo dela na vpogled obiskovalcem. Zbirko bomo dopolnjevali in predstavljali na (mednarodnih) prireditvah in razstavah.

Artservisova Zbirka ni omejena na dolo�en medij ali umetni�ko generacijo. V Zbirko so doslej vklju�ena dela iz razli�nih umetni�kih podro�ij: video, diskurzivna umetnost, ra�unalni�ka grafika. Dela za Zbirko je uredni�tvo Artservisa izbralo na podlagi javnega razpisa, dva projekta pa je v Zbirko povabilo posebej.

V Artservisovo Zbirko so uvr��ena dela desetih doma�ih avtorjev:

Tanja Lazeti�, Nina Me�ko: Stanje stvari, 2004, video-plesni projekt
V projektu Stanje stvari te�ejo pogovori s slovenskimi plesnimi producenti, koreografi in teoretiki o njihovem odnosu do lastnega dela, do sodobne plesne umetnosti, o njihovih kriterijih in vrednotenju umetni�kega ustvarjanja.

Mladen Stropnik: Momriding, 2002, video
Umetnik je s kamero posnel mamo, ki mu po telefonu bere zavrnitveno pismo britanske ambasade, kamor je umetnik zaprosil za �tipendijo. Mama ne zna angle�ko.

Martina Bastarda: TV dra�ba, 2003, video
V enourni televizijski dra�bi, ki je v �ivo potekala na TV Pika, je umetnica kot voditeljica prodajala avtoportrete (obraza, oprsja in zadnjice), narejene v stilu bizantinskih ikon.

Tina Smrekar: Always Smile, 2005, video
Umetnica se soo�a z dilemo >slu�iti ali ustvarjati<, in posledi�no reflektira to situacijo v umetni�ki praksi. V videu nastopa kot prodajalka spominkov na Oktoberfestu v Muenchnu.

Vesna Bukovec: Ali je umetnost potrebna? Zakaj?, 2002-2005, ra�unalni�ka grafika, diskurzivni projekt
Naslovni vpra�anji sta uvr��eni v anketo, ki jo je umetnica izvedla med prijatelji in znanci. V anketi je ljudi spra�evala, koliko spremljajo dogajanje v sodobni vizualni umetnosti in kaj si o njej mislijo.

Vesna Bukovec: Sodobna umetnost za star�e, 2002, diskurzivni projekt, ra�unalni�ka grafika, video
Kako laiku razlo�iti umetnost? Umetnica je priredila >predavanje<, na katerem je svojim star�em razlagala klju�ne dogodke iz zgodovine umetnosti, ki so, po njenem mnenju, pripeljali do sedanje situacije.

Berko: Nikoli niste dale� od Berkove zvezde, grafika
Umetnik v svojem delu prevpra�uje >delanje podob< in njihovo ozna�evanje v odnosu do realnosti: ali so resni�ne, hiperrealne ali umetne?

Mare Bulc, Jana Flego in Katarina Petrov: Smetana sodobne slovenske umetnosti, 2004, diskurzivni projekt
Avtorji so ustvarili album s samolepljivimi podobami 51 umetnikov iz Slovenije, ki ustvarjajo na za�etku 21. stoletja. Avtorji projekta so za to prilo�nost prevzeli vloge kustosov.

Marija Mojca Punger�ar: Career Confessions, 1999-2000, video
Serijo videov Career Confessions sestavljajo trije intervjuji s tremi uveljavljenimi ameri�kimi likovnimi umetniki srednje generacije: Kiki Smith, Robinom Wintersom ter Alexom in Allison Grey.

Jana Flego in Katarina Petrov: Inside-Out, 2004, video
Projekt Inside-out je serija �tirih videov, ki reflektirajo in problematizirajo polo�aj sodobnega umetnika v lu�i razli�nih dejavnikov, ki vplivajo na njegovo uveljavitev in ki niso nujno povezani z njegovim kreativnim delom.


Izbrana video dela iz Artservisove Zbirke si bo mogo�e ogledati na enourni videoprojekciji, ki se bo za�ela ob 20. uri. Druga dela iz Zbirke bodo na ogled po projekciji, hkrati pa bo potekal tudi dru�abni dogodek.

Vabljeni v na�o dru�bo!


Ljubljana, 15. 11. 2005

Alenka Pirman: Arcticae horulae
Slovar nem�kih izposojenk v slovenskem jeziku

www.arcticae-horulae.si
- elektronska izdaja prvega natisa iz 1997
- arhiv istoimenskega umetni�kega projekta 1991-1998

Projekt Arcticae horulae (naslov povzet po Arcticae horulae succisivae (Zimske urice proste), prvi slovnici slovenskega jezika, ki jo je leta 1584 napisal in izdal Adam Bohori�) se je razvijal sproti - od zasebne ljubiteljske zbirke nem�kih izposojenk v slovenskem jeziku prek likovne predstavitve zbirke v Narodni in univerzitetni knji�nici (Urbanaria, SCCA-Ljubljana, 1995) pa vse do knji�ne izdaje v obliki slovarja (1997), ki je do�ivela nesluteno medijsko izpostavljenost in bila razprodana v nekaj mesecih.

Proces je povezal umetni�ko podro�je z znanstvenim in izpostavil umetnikovo odgovornost. Posamezni uporabljeni umetni�ki postopki so javnost namre� zavedli, da je knji�ico sprejela kot referen�en slovar. Zato se je projekt za avtorico zaklju�il 8. januarja 1998, ko je v Knji�evnih listih kritiko slovarja objavil priznani etimolog dr. Marko Snoj.

Zaradi nezmanj�anega zanimanja za Zimske urice ponujamo javnosti elektronsko izdajo slovarja in digitaliziran arhiv projekta. Celoten slovar, neobjavljeni rokopisi, pikolovska kronologija ter odmevi, ki jih je zanetila "povpre�na nadarjenost, a neizmerna pridnost in vestnost" umetnice Alenke Pirman, so zdaj dostopni na spletnem mestu www.arcticae-horulae.si.

RAZSTAVA IN POGOVOR Z AVTORICO

V sredo, 7. decembra 2005, bo od 11. ure dalje v Projektni sobi SCCA, Metelkova 6 v Ljubljani na ogled razstava izdelkov in arhivskega gradiva, ob 20. uri pa sledi ve�er z avtorico, Mojco Dimec in Nevenko �ivavec. Sli�ali bomo nekaj so�ne kranj��ine in kon�no (!) spregovorili tudi o uporabljenih umetni�kih postopkih in metodah.

Vabljeni!

O DOGODKU

Sreda, 7. december 2005
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana

Razstava, od 11. ure dalje
Dokumentacija projekta iz obdobja 1991-1998

Pogovor in projekcija, ob 20. uri
Sodelujo�i: Alenka Pirman, Mojca Dimec, Nevenka �ivavec

O PROJEKTU
www.arcticae-horulae.si
Avtorica: Alenka Pirman
Produkcija: SCCA, Zavoda za sodobno umetnost - Ljubljana, 2005
Uredni�ko delo: Alenka Pirman, Barbara Bor�i�, Du�an Dov�
Oblikovanje in programiranje: Damijan Kracina
Digitalizacija: Kamerad.net

Arcticae horulae je prva elektronska knji�na izdaja SCCA-Ljubljana, ki tudi z drugimi spletnimi projekti (Videodokument in Internet Portfolio) razvija in omogo�a odprt dostop do umetni�ke produkcije na medmre�ju.

Ljubljana, 9. 11. 2005

SVET UMETNOSTI � �ola za sodobno umetnost
Letnik 2005/06

SEMINAR IZ PISANJA O SODOBNI UMETNOSTI

Delavnica �t. 2
Zgodovinjenje sodobne umetnosti
Mentor: Je�a Denegri
19. in 20. november 2005, Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana

Namen delavnice je seznanitev z metodami in modeli zgodovinjenja sodobne umetnosti in prakti�no preizku�anje v skiciranju izbranega primera.

Mentorsko delo bo potekalo v srbskem jeziku.

Prvi dan delavnice bo posve�en obravnavi modelov zgodovinjenja in prikazu primerov. Mentor bo z izbranimi primeri predstavil metode zgodovinjenja umetni�kih praks, gibanj, dolo�enega obdobja in umetni�kega opusa posameznega umetnika. Udele�enci delavnice bodo na podlagi tega do naslednjega dne napisali skice oz. osnutke za zgodovinjenje izbranega primera.

Drugi dan bodo udele�enci skice oz. osnutke predstavili. Delavnica se bo zaklju�ila z diskusijo o dveh aktualnih primerih (Slovenska umetnost 1995-2005, Moderna galerija, 2005; O normalnosti. Umetnost u Srbiji 1989-2001, MSUB, Beograd, 2005), na kateri bo sodeloval tudi Igor �panjol, sokustos vseh treh razstav Slovenska umetnost v
Moderni galeriji.

Mentor Je�a Denegri je umetnostni kritik in profesor sodobne umetnosti iz Beograda.


Urnik
19. november (sobota)
11.00-14.00: zgodovinjenje sodobne umetnosti (kaj to je in kak�ni so na�ini in modeli)
14.00-15.30: odmor za kosilo
15.30-19.00: metode zgodovinjenja na izbranih primerih

20. november (nedelja)
11.00-14.00: predstavitev skic oz. osnutkov (udele�encev) za zgodovinjenje izbranega primera
14.00-15.30: odmor za kosilo
15.30-19.00: diskusija o dveh aktualnih primerih


Cena delavnice je 10.000 SIT za posameznike in 15.000 SIT za predstavnike institucij (cena vklju�uje DDV).
�tevilo mest je omejeno na deset udele�encev.

Rok za prijavo: sreda, 16. 11. 2005
Prijavnico lahko dobite na www.worldofart.org ali na Zavodu SCCA-Ljubljana med 11. in 15. uro. Izpolnjeno prijavnico po�ljite na elektronski naslov: svetumetnosti@scca-ljubljana.si, po�tni naslov ali prinesite osebno: Zavod SCCA-Ljubljana, Metelkova 6, 1000 Ljubljana.

Kontakt
Ur�ka Jurman, voditeljica Sveta umetnosti
Tev� Logar, koordinator Sveta umetnosti
tel.: 041 36 74 25
e-mail: svetumetnosti@scca-ljubljana.si
http://www.worldofart.org


Svet umetnosti, �olo za sodobno umetnost podpirata MOL, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost Ljubljana in Ministrstvo za kulturo RS.


Ljubljana, 29. 10. 2005

STROKOVNI POSVET
Ponedeljek, 7. november 2005, ob 20. uri
Galerija �kuc, Stari trg 21, Ljubljana

Kaj je ostalo od 'balkanske umetnosti'?

Refleksija vnovi�nega odkrivanja in (re)definiranja Balkana in 'balkanske umetnosti'


Moderator: Robert Alagjozovski (filozof in publicist, �lan kulturnega centra To�ka in uredni�tva revije Margina, Skopje)

Gostje: Suzana Milevska (kustosinja in teoreti�arka vizualne kulture, Skopje),
Miran Mohar (umetnik in �lan skupine Irwin, Ljubljana), Bertan Selim (vodja programov za mobilnost, Evropska kulturna fundacija, Amsterdam), Erzen Shkololli (umetnik in umetni�ki vodja galerije Exit, Peja/Pe�)

Vizualna intervencija: Dan Perjovschi (umetnik, Bukare�ta)


Kako je pove�an interes za "balkansko umetnost" vplival na vzpostavljanje in delovanje umetnostnega sistema v regiji? Ali so se pogoji za nastajanje, razumevanje in distribuiranje umetni�ke produkcije ter kriti�ke in teoretske refleksije kakorkoli spremenili?

So umetniki z Balkana sedaj bolj vklju�eni v mednarodni umetnostni sistem? Se je interes za umetnost Balkana in jugovzhodne Evrope zaklju�il?

Kako se z umetnostjo s tega obmo�ja soo�ati v prihodnje?


Posvet je sklepni dogodek ve�letnega raziskovalnega projekta z naslovom Kaj storiti z "balkansko umetnostjo"?, katerega dognanja in dileme so objavljene v pravkar izdani tematski �tevilki PlatformeSCCA (vodje projekta in uredniki: Robert Alagjozovski, Barbara Bor�i� in Ur�ka Jurman).

Posvet pripravljamo v sodelovanju z Galerijo �kuc
in s podporo Evropske kulturne fundacije.


PLATFORMASCCA, Ob�asnik za sodobno umetnost, �t. 4
Fokus: KAJ STORITI Z "BALKANSKO UMETNOSTJO"?

Tematska �tevilka z naslovom Kaj storiti z "balkansko umetnostjo"? je del �ir�ega istoimenskega projekta, katerega namen in cilj sta predvsem refleksija in analiza aktualnega pojava vnovi�nega odkrivanja in (re)definiranja Balkana in "balkanske umetnosti", ki ga najbolj izpri�ujejo tri reprezentativne razstave, posve�ene Balkanu oziroma jugovzhodni Evropi ter umetni�ki produkciji tega obmo�ja: V iskanju Balkanie (kustosi Roger Conover, Eda �ufer, Peter Weibl, Gradec, 2002); Kri in med. Prihodnost je na Balkanu (kustos Harald Szeemann, Klosterneuburg, 2003) in V soteskah Balkana. Poro�ilo, ki je del �ir�ega projekta Balkanska trilogija (kustos Ren� Block, Kassel, 2003).

 

VSEBINA �TEVILKE
- Robert Alagjozovski, Barbara Bor�i� & Ur�ka Jurman: Uvod
- Branka Stipan�i�: Balkanac, mirno!
- Robert Alagjozovski, Barbara Bor�i� & Ur�ka Jurman: Intervju z Igorjem Zabelom
- Robert Alagjozovski, Barbara Bor�i� & Ur�ka Jurman: Intervju z Edo �ufer
- Ur�ka Jurman: Intervju sa Ra�om Todosijevi�em
- Neboj�a Jovanovi�: Zbogom, g. Harker! Dobrodo�li na krovu, g. bauMax!
- Suzana Milevska: �tirje obli�i za igro sveta: teorija iger in umetni�ka praksa na Balkanu
- Mi�ko �uvakovi�: Biopoliti�ko tuma�enje otvorene potencijalnosti balkanske umetnosti ili jedno privremeno izvo�enje evropskih identiteta kroz konkretne kustoske taktike
- Alen O�bolt: U�inkovito globalno �i��enje
- Erden Kosova: Pogovor z Vasifom Kortunom
- Ur�ka Jurman: Intervju z Viktorjem Misianom
- Kaj storiti z 'Balkansko umetnostjo'? - Posvet (Ljubljana, 2003)
Povzetki s posveta: Mitja Velikonja, Igor Zabel, Rastko Mo�nik, Borut Vogelnik

VE� INFORMACIJ
http://www.ljudmila.org/scca/platforma/index.htm


Ljubljana, 21. 10. 2005

SVET UMETNOSTI - �ola za sodobno umetnost
www.worldofart.org
Letnik 2005/06

SEMINAR IZ PISANJA O SODOBNI UMETNOSTI

Delavnica �t. 1
Teorija in praksa umetnostne kritike
Mentor: Mi�ko �uvakovi�
29. in 30. oktober 2005, Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana

Namen delavnice je seznanitev z zgodovino in teorijo umetnostne kritike in prakti�no preizku�anje v analizi in pisanju kriti�kega teksta.

Mentorsko delo bo potekalo v srbskem jeziku.

Prvi dan delavnice bo posve�en obravnavi teoretskih in zgodovinskih te�enj kritike in razmerju kritike do estetike, filozofije, zgodovine in teorije umetnosti. Mentor bo predstavil zna�ilne zgodovinske modele kriti�kega udejstvovanja od razsvetljenstva do postmoderne. V drugem sklopu prvega dne se bodo udele�enci seznanili s tipologijo sodobnih kriti�kih metod (deskripcija, razlaga, interpretacija, razprava, analiza, dekonstrukcija, produkcija, kuratorska praksa, simulacija, diskurzivna analiza, razprava iz teorije kulture).

Drugi dan bodo udele�enci delavnice v prej�njem dnevu uvedene kriti�ke metode uporabili pri analiziranju raznoli�nih del sodobne umetnosti (slika, skulptura, fotografija, instalacija/ambient, performans, multimedijsko delo, digitalna umetnost). Delavnica se bo zaklju�ila z diskusijo o pisanju in branju kriti�kega teksta.

Urnik
29. oktober (sobota)
11.00-14.00: pojem in zgodovina kritike
14.00-16.00: odmor za kosilo
16.00-19.00: tipologija kriti�kih praks

30. oktober (nedelja)
11.00-14.00: analiza umetni�kih del in umetni�kih praks
14.00-16.00: odmor za kosilo
16.00-19.00: pisanje in branje kriti�kega teksta

Mi�ko �uvakovi�: filozof, profesor estetike na Fakulteti za glasbo in profesor teorije umetnosti na interdisciplinarnih podiplomskih �tudijah na Univerzi za umetnost v Beogradu.

Cena delavnice je 10.000 SIT za posameznike in 15.000 SIT za predstavnike institucij (cena vklju�uje DDV).
�tevilo mest je omejeno na deset udele�encev.

Rok za prijavo: �etrtek, 27. 10. 2005
Prijavo po�ljite na elektronski naslov: svetumetnosti@scca-ljubljana.si,
po�tni naslov ali prinesite osebno: Zavod SCCA-Ljubljana, Metelkova 6, 1000 Ljubljana.
Uradne ure: 11.00-15.00


Napovedujemo:

SVET UMETNOSTI - �ola za sodobno umetnost (aktiven link na: www.worldofart.org)
Letnik 2005/06

SEMINAR IZ PISANJA O SODOBNI UMETNOSTI

Delavnica �t. 2
Zgodovinjenje umetni�kih praks in gibanj
Mentor: Je�a Denegri
19. in 20. november 2005
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljan


Kontakt:
Zavod SCCA-Ljubljana (uradne ure: 11.00-15.00)
Kontaktni osebi: Ur�ka Jurman ali Tev� Logar
Metelkova 6, 1000 Ljubljana, tel.: (01) 431 83 85, fax: (01) 430 06 29
E-mail: svetumetnosti@scca-ljubljana.si


Svet umetnosti, �olo za sodobno umetnost podpirata MOL, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost Ljubljana in Ministrstvo za kulturo RS.

 

 

Ljubljana, 18. 10. 2005

Studio 6 & Brez �ebljev in podstavkov predstavlja:

Sreda, 26. 10. 2005, ob 20. uri
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana

ZANKA - �ista zgodovina nekega videa (1982-2000)
Predavanje Nevena Korde

Podoba zgodovine, ki jo zgodovina pozablja
ZANKA je spletna stran, posve�ena soo�enju videa in interneta. Temelji na video praksi avtorskega para Alajbegovi�-Korda (znana tudi pod imenom Zank). ZANKA ima �tiri module: Subkultura/Alternativna praksa, Borghesia, Kratki filmi, Dokumentarci/Televizija. Postavljena je v okviru projekta Internet Portfolio Zavoda SCCA-Ljubljana, ki na svetovnem spletu predstavlja izbrane umetnice, umetnike in skupine, delujo�e v slovenskem prostoru (http://www.internet-portfolio.org/zanka).


Podoba zgodovine, ki jo zgodovina pozablja

ZANKA je spletna stran, posve�ena soo�enju videa in interneta. Temelji na video praksi avtorskega para Alajbegovi�-Korda (znana tudi pod imenom Zank). ZANKA ima �tiri module: Subkultura/Alternativna praksa, Borghesia, Kratki filmi, Dokumentarci/Televizija. Postavljena je v okviru projekta Internet Portfolio Zavoda SCCA-Ljubljana, ki na svetovnem spletu predstavlja izbrane umetnice, umetnike in skupine, delujo�e v slovenskem prostoru (http://www.internet-portfolio.org/zanka).

Zajeto video gradivo je realizirano v pogojih razpona od preprostih VHS-VHS nasnemavanj do produkcij v ve� slovenskih v posameznih obdobjih naprednih produkcijskih hi�ah (Brut film, Studio MI, Kanal A, TVS, VPK). Kot tako je s svojo parcialnostjo tudi konkreten oris obstoja in �ivosti slovenske medijske krajine.

Metodolo�ko je ZANKA zavezana potvarjanju zgodovine oz. ustvarjanju javnosti �iroko dostopnega arhiva. Govorimo o ve� kot 600 minutah finalnih video projektov, ter so�asnimi medijskimi odzivi nanje in na ve�je �tevilo multimedijskih performansov in drugih multimedijskih dogodkov, kar vse skupaj tvori podatkovno bazo, okostje internetne strani ZANKA.

Najpogosteje je video jezik utemeljen izven sebe, v drugih praksah, tukaj pa spremljamo prakso, ki ji samo video sam omogo�a utemeljitev. Samostojna video pot v okolju, ki se je nenadoma in rapidno spreminjalo in s sredstvi, ki so nepovratno spreminjala svet pred na�imi o�mi. Je tudi zelo konkretno gradivo, ki govori o hitro se spreminjajo�i opremi in tehnologiji sami in perzistiranju �elje preko/�ez te spremembe nosilcev in postopkov.

Spletno mesto ZANKA je tudi �elja videa, da se predstavi kot samov�e�na predstavitev videa samega. Ne kot nekaj, kar je bilo, temve� kot nekaj, kar je tukaj. Je tudi potreba po obnavljanju zaradi ohranjanja. Je soo�enje videa z vedno novimi nosilci informacij, ki narekujejo nove oblike komuniciranja. Nosilci, kot so cd/dvd in internet, s pomo�jo ra�unalnika prinesejo prej nedostopne materiale na vsako delovno mizo.

Lahko re�emo, da je restavracija ponavadi tehnolo�ki pojem, rekonstrukcija pa politi�ni. Izrazito subjektiven pristop obeh avtorjev do (ve�inoma) lastnih izdelkov ter specifi�na strategija vzpostavitve videa Nevena Korde sta to mejo zabrisala.O PREDAVANJU

Postaviti medij med sebe in svet. Postaviti sebe med sanje in resni�nost.

Korda je ZANKO oz. delo na njej v zadnjih nekaj letih �e ve�krat predstavljal javnosti. V ta sklop lahko sodi �e izdelava in predstavitve CD-roma BODO�NIKI. Sledila je sestavljena akcija v Kiberpipi 'Leli z ljubeznijo', in�talacija v galeriji Alkatraz 'Konstruktivna re�ija' in leto�nji 'Dnevnik vizionarja' v Projektni sobi SCCA.

"Videz skriva realno nekega u�itka, ki je v tem, da nima podobe." (Aljo�a Kolenc)

Namesto o mimikriji, travestiji, dozdevku, videzu bo ve� govora o njihove proizvajanju, se pravi o Loopu, Feedbacku, Plastenju.

Korda pravi: "Video ni predvsem to ali predvsem ono, ni zapis na magnetni trak, ni ena od tehnik za fotografijo, ni ra�unalni�ka animacija, strojno generirana slika... Video je pa� in to in vse drugo: video je tehnika zlivanja razli�nih tehnik. Video ne izhaja iz pisanih misli, temve� vpliva na njih. Kot postopek zlitja, spajanja ve� materialno (in sploh) razli�nih elementov je po malem prisoten in vpliva na vse umetnosti. Video kot nematerialna, neobstoje�a vez, kot nekaj �esar neko� ni bilo, prepoznamo pa ga v vsemu, kar je bilo."

Vdor FV-ja na polje kulture v njenih zabavnih, ekonomskih, umetni�kih aspektih je bil neobi�ajen, nenavaden, izvenserijski. Aktivnosti FV-ja so sekala ta obi�ajna polja na nenavaden na�in in s sinergijo razli�nih aktivnosti. Prav ta sinergi�nost v metodi in presekanost tradicionalnih polj pa je pozneje, po neki vrsti normalizacije in vrnitvi stvari v dru�bah na 'svoje mesto', ote�ko�ila razumevanje in prepoznavanje tretjosti te produkcije. Enako velja za del te produkcije, FV Video, in tudi za specifi�ni na�in delati video, ki ga je Neven Korda nadaljeval v devetdesetih z Zemiro Alajbegovi�.

"Prav video film 'Nestrpnost' je vpeljal, mestoma zelo nestrpno in za dana�nje razmere neverjetno �ivo debato o razlikah med filmom in videom. /.../ Poznej�a 'Avtobus' in 'Zbiralci peska' poka�eta, da je dokumentarnost samo ena izmed oblik fikcije." (Igor �panjol)
Korda pravi: "Vedno znova se sre�ujem z izku�njo, ko se zdi, kot da je video izparel v nekih opredeljenih formah, kot so film, dokumentarec, televizijske podforme, instalacije, vizualije... Isto�asno je omejen na tehni�no (slu�ajni, priro�ni, poceni medij prena�anja podob) in obenem se v njegov jezik (to je njegovo bistvo) podtikajo strukture nekih drugih, znotraj sebe strogo determiniranih form."
Video je postopek, v katerem se iz prete�no �e oblikovanih, samih sebi zadostnih struktur, kon�nih oblik in pomenov z razbijanjem, metamoforzo, razstavljanjem ustvari nova celota.
" �as se kr�i in razteza. Liki in predmeti skozi pripoved spreminjajo svojo funkcijo in pomen, same podobe so razstavljene na osnovne elemente: na svetlobo, na barve, �rte, to�ke, ki jih potem Neven Korda skozi postopek pripovedovanja oblikuje v razli�ne konfiguracije. /.../ Njegova dela so izrazito nerealisti�na, lahko bi celo rekli, da gre za proti-realisti�no umetnost, kar je video od samih za�etkov pravzaprav tudi bil." (Melita Zajc)


Spletno mesto ZANKA
Avtor: Neven Korda
Oblikovanje: Lijana Veli�kovi�
Prevod: Sun�an Stone, Barbara Bor�i�
Produkcija: Zavod Zank
Koproducenti: Zavod SCCA-Ljubljana, Zavod K6/4
Pomo� pri realizaciji: Kino Dvor
Projekt sta podprla MOL in MzK RS.


O AVTORJU/PREDAVATELJU

Neven Korda je avtor z raznoliko video izku�njo, zadnjih nekaj let se pri ustvarjanju svojih umetnih situacij posve�a po eni strani formam, ki rabijo �ivo interakcijo videa in ra�unalni�ko posredovanje, po drugi strani pa iskanju tem oz. struktur za nosilce pomena. Nekaj, kar je video, nekaj, kar ni podvr�eno niti zaprtim formam (film, dokumentarec, video art...) niti tehnologijam (celuloid, video trak, ra�unalnik, VR, internet...). Na sledi ne�emu, kar pritrjuje, da je vendar �ele izpovedana resnica sklepni del realnosti in da, v tem povednem, umetnost ni brez odgovornosti.


VE� INFORMACIJ
http://www.internet-portfolio.org/zanka

Ljubljana, 10. 10. 2005

PODALJ�ANJE ROKA ZA PRIJAVO NA
SEMINAR IZ PISANJA O SODOBNI UMETNOSTI

SVET UMETNOSTI �ola za sodobno umetnost
Letnik 2005/2006
Seminar iz pisanja, oktober 2005-oktober 2006

Rok za prijavo: 17. oktober 2005!


Seminar iz pisanja zapolnjuje vrzel v teoretski in kriti�ki refleksiji in vzpodbuja pisanje o sodobnih umetni�kih praksah. Sestavljen je iz predavanj, branja tekstov in serije sedmih delavnic (�asopisna kritika, tekst za katalog, zgodovinjenje umetni�kih praks, kriti�ki diskurzi, interpretacija umetni�kega dela, predstavitev na televiziji, intervju), ki bodo potekale pod vodstvom razli�nih strokovnjakov (�enja Leiler, Je�a Denegri, Mi�ko �uvakovi�, Zemira Alajbegovi� in Neven Korda, Eda �ufer). Delavnice so namenjene pregledu razli�nih �anrov pisanja in medijskih predstavitev ter prakti�nemu preizku�anju v njih.

Seminar bo potekel v slovenskem in srbskem jeziku.

Mo�na je prijava na vseh sedem delavnic ali na posami�no delavnico.
Cena seminarja je 60.000 SIT za posameznike in 80.000 SIT za predstavnike institucij; cena posamezne delavnice bo 10.000 SIT za posameznike in 15.000 SIT za predstavnike institucij (cene vklju�ujejo DDV).

Zainteresirani za seminar naj po�ljejo izpolnjeno prijavnico, svoj �ivljenjepis, motivacijsko pismo in kratko recenzijo razstave sodobne umetnosti, ki je bila na ogled v letu 2005, v elektronski obliki na naslov svetumetnosti@scca-ljubljana.si in na po�tni naslov: SCCA-Ljubljana, Metelkova 6, 1000 Ljubljana.

Rok za prijavo: 17. oktober 2005.


Zlo�enko s podrobnej�imi informacijami o programu in obe prijavnici lahko dobite na
www.worldofart.org ali osebno na:
Zavod SCCA-Ljubljana (uradne ure: 11.00-15.00)
Kontaktni osebi: Ur�ka Jurman ali Tev� Logar
Metelkova 6, 1000 Ljubljana, tel.: (01) 431 83 85, fax: (01) 430 06 29
E-mail: svetumetnosti@scca-ljubljana.si


Svet umetnosti, �olo za sodobno umetnost podpirata MOL, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost Ljubljana in Ministrstvo za kulturo RS.

 

Ljubljana, 7. 10. 2005


POTUJO�I KINO BRIDKA BEBI�A PREDSTAVLJA:
NA DOMA�EM VRTU 1-3

Sreda, 12. oktober 2005, ob 20. uri
Projektna Soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana

Zavod za sodobno umetnost SCCA-Ljubljana je v letu 2005 oblikoval dva nova programa Studio 6 in Brez �ebljev in podstavkov, ki potekata v Projektni sobi SCCA.

V sklopu obeh programov bo Bratko Bibi� v sredo, 12. oktobra, ob 20. uri v Projektni sobi SCCA predstavil Potujo�i kino Bridka Bebi�a in filmsko trilogijo Na doma�em vrtu 1-3.


Ob predvajanju insertov iz filmske trilogije Na doma�em vrtu 1-3 bo Bibi� predstavil konceptualno zasnovo ustvarjalne monta�e, s katero izbira zanimive inserte iz slovenske filmske zgodovine in jih montira v novo atraktivno podobo oz. v novo izvirno filmsko zgodbo. Bibi� nam bo razkril tudi svoje produkcijske postopke montiranja, recikliranja, adaptiranja in arhiviranja neme in zvo�ne kinematografske tradicije Slovencev od leta 1905 dalje.

Na doma�em vrtu 1-3 je torej nekak�na >zgodovinska fikcija<, ki prek arhivskih filmskih posnetkov pripoveduje >dokumentirano< zgodbo o zgodovini in njenih pomenih.

Vabljeni!

Ve� informacij:
http://www.bratkobibic.net/


O PROJEKTU:
Leta 1999 je harmonikar Bratko Bibi� s sodelavci za�el montirati, reciklirati, adaptirati in arhivirati nemo in zvo�no kinematografsko tradicijo Slovencev od leta 1905 dalje. Nastal je Potujo�i kino Bridka Bebi�a, ki obsega komponiranje in �ivo izvajanje glasbe ob projekcijah slovenske filmske tradicije. Filmska trilogija je razdeljena na obdobja od leta 1905 do 1941, od leta 1945 do zgodnjih 60. let in od zgodnjih 60. let do danes, zaklju�uje pa se kot avdiovizualna celota, posve�ena stoletnici slovenskega filma.

O FILMU:
Leta 1906 je pionir slovenskega filma dr. Karol Grosmann posnel manj kot minuto dolg film Na doma�em vrtu, ki ga je sto let pozneje Bratko Bibi� izbral za uvodno sekvenco svoje skupaj ve� kot dve uri trajajo�e integralne verzije istoimenske filmske kompilacije oz. monta�e odlomkov iz dokumentarnih, reporta�nih, igranih, nemih in zvo�nih posnetkov, ki so jih slovenski filmarji medtem naredili doma in v tujini.

O GLASBI:
Avtorska glasba v filmski trilogiji nastopa v razli�nih vlogah: kot klasi�na paradigma: nemi film - �iva instrumentalna glasbena spremljava; kot nakazovalec vloge, pomena in podobe harmonike v miru, vojni, revoluciji; kot interakcija filmskih podob in modificiranih originalnih filmskih zvokov (�umov, govorice).

O AVTORJU:
Harmonikar in skladatelj Bratko Bibi� deluje od zgodnjih 80. let naprej prete�no v tujini, kjer je (bil) v tej ali oni zasedbi ter solisti�no udele�en v ve� sto koncertnih nastopih v Zahodni Evropi, Indiji, Kanadi in ZDA. Bil je ustanovni �lan legendarne ljubljanske skupine Begnagrad v 70. in zgodnjih 80. letih. V poznih 80. letih koncertira po Evropi in v Kanadi ter izda ve� albumov z mednarodno skupino Nimal (Slovenija, �vica, ZDA), ki preneha z delovanjem v letu 1991. V prvi polovici 90. let in na za�etku novega tiso�letja koncertira predvsem solisti�no, sodeluje z glasbeniki in glasbenicami v improviziranih, konceptualnih in ad hoc projektih, ve�inoma v mednarodnem prostoru, sklada, izvaja in ple�e v produkcijah sodobnega plesa (En Knap itd.). Od polovice 90. let dalje sklada in igra v duetu s slepim dunajskim harmonikarjem Ottom Lechnerjem (1995-), z ljubljansko skupino Bratko Bibi� & The Madleys/Zme�ani ven�ki (Slovenija, 1996-) ter z mednarodnim harmonikarskim kvintetom Accordion Tribe (Slovenija, ZDA, Avstrija, Finska, �vedska, 1996-). Mdr. nastopi v Chichago Symphony Orchestra Center (B.B. & The Madleys, 2002), Wiener Konzerthaus - Mozartsaal in Brucknerhaus Linz (Accordion Tribe, 2002). S projektom Potujo�i kino Bridka Bebi�a predstavlja: Na doma�em vrtu od leta 2000 dalje redno gostuje v domovini in tujini (ZDA, Avstrija, Nizozemska, Belgija, �vica, Nem�ija, Italija, Hrva�ka, SCG).

Do leta 2002 je iz�lo skupaj 12 izdaj Bibi�eve glasbe na nosilcih zvoka v Sloveniji, �vici, Franciji, Nem�iji in Izraelu. Posnetki Bibi�evih skladb (3) ali njegovih improviziranih interpretacij skladb drugih avtorjev (3) so iz�li na 6 CD kompilacijah v Londonu, Berlinu, New Yorku, �enevi, Neuchatelu in v Ljubljani.

EKIPA POTUJO�EGA KINA BRIDKA BEBI�A:
Bratko Bibi�, harmonika

The Madleys:
Matja� Sekne, violina, viola, klavir
Bogo Pe�nikar, klarinet, bariton saksofon
Vasko Atanasovski, alt, sopran saksofon, flavta
Marjan Stani�, bobni, tolkala

Gosti:
Otto Lechner (A), harmonika, vokal

Godalni kvartet Godalika:
Matja� Sekne, violina, viola
Jelena �drale, violina, viola
Klemen Bra�ko, violina, viola
Klemen Hvala, �elo

Kontakt:
bratko.bibic@guest.arnes.si
http://www.bratkobibic.net/

Ljubljana, 6. 10. 2005

VIDEOSPOTTING NA FESTIVALU OBRAZI SLOVENIJE
in
DELA DAMIJANA KRACINE NA FESTIVALU OBRAZI SLOVENIJE

Cahors, Francija, 27. 9.-2. 10. 2005

Cahors, mesto na jugozahodu Francije, �e �etrto leto zapored prireja festival Frankofonski obrazi (Visages Francophones).

Cahors je manj�e srednjeve�ko mesto s 25.000 prebivalci, ki je znamenito po najbolj�ih tartufih, odli�nem vinu in slikovitih vrtovih, zaradi ukinitve neko� zelo razvite industrije proizvodnje vojnih letal pa je veliko prebivalcev danes brezposelnih.

Mesto je v okviru festivala �e gostilo umetnike iz Libanona, Vietnama in Malija, letos pa je bila na vrsti Slovenija, in sicer kot prijateljica frankofonskih de�el.

Festival Slovenski obrazi (Visages de la Slov�nie) je potekal teden dni in je predstavil zelo raznoliko kulturno in umetni�ko sceno: ples in gledali��e (Fi�o balet...), koncerti (Fake Orchestra, �ompe, Katalena, Olivija, Moveknowledgement...), film (Moja Meja in Mesto na travniku Anje Medved ter Nadje Velu��ek...), razstave (Damijan Kracina, Pogledi Rene Rusjan in Bo�tjana Potokarja, Jo�e �ubi�, Vanja Mervi�, Alfredo de Locatelli, Andrej Pavli�, Boris Zaplatil, Foj�...), pogovori in video projekcije (Zasebno-javno, Vrnitev-Topolovo), DJ-ve�eri (DJ Dado, DJ Borka), kulinarika, predstavitev doma�e obrti...

Okrog 150 udele�encem iz Slovenije se je pridru�il tudi Zavod za sodobno umetnost SCCA-Ljubljana in na festivalu predstavil izbor iz programa Videospotting (aktualna slovenska video produkcija). Program po izboru Barbare Bor�i� je izpostavil odnos med javnim in zasebnim.

ZASEBNO-JAVNO
Dol�ina: 1:42:28
Kuratorka: Barbara Bor�i�
Produkcija: Zavod za sodobno umetnost SCCA-Ljubljana, 2005


UMETNIKI
Zemira Alajbegovi�: Hitro po�asi, Beta, ZANK, 2004, 11:47
Andrej Lupinc: V osmih minutah okoli sveta, glasba: Buldo�erji, U-matic, TV Slovenija & A. L., Ljubljana 1990-2000, 8:20
Damijan Kracina & Katarina Toman Kracina: Marmelada, DVD, Ljubljana 2004, 4 min.
Marija Mojca Punger�ar: Portable Home, Beta, Ljubljana 1996, 8:42
Zmago Lenardi�: Big Blue Subway, VPK & White Balance, New York-Ljubljana 2000, 12:42
Sa�o Sedla�ek: Piknik na deponiji, DVD, Ljubljana 2004, 8:57
Marko A. Kova�i�: Dosje 83:03: Video rekonstrukcija, DVD, Ljubljana 2003, 48 min.

Ve� informacij:
Videospotting: http://www.ljudmila.org/scca/vid_slo.htm
Festival Obrazi Slovenije: http://www.mairie-cahors.fr/slovenie/


DELA DAMIJANA KRACINE NA FESTIVALU OBRAZI SLOVENIJE

Na festivalu Obrazi Slovenije v Cahorsu se je s projekti >Biodiversity<, >Devonian Future< in >Proteus Font< predstavil tudi Damijan Kracina, sodelavec Zavod za sodobno umetnost SCCA-Ljubljana.

>Biodiversity< je proces, v katerem umetnik zdru�uje lastno znanje in vizijo prihodnosti, da bi ustvaril �e neobstoje�e �ivalske vrste. Kljub resnosti teme umetni�ka dela opozarjajo nase predvsem s humorjem.

Delo >Devonian Future< je nastalo pod pokroviteljstvom Santa Fe Art Instituta, ki je kot reziden�nega umetnika gostil Kracino od 20. januarja do 28. februarja 2004. Kracina je takrat (2004) izdelal digitalni tisk, light box, 110 x 63 cm, fotografija: Jennifer Schlesinger. V Cahorsu je bilo delo predstavljeno kot digitalni tisk na vo��enem platnu 240 x 140 cm. Vsebina dela povezuje avtorjevo navdu�enje nad odkrivanjem/ustvarjanjem novih �ivalskih vrst, podoba avtorja med njimi pa umetnika postavlja v vlogo znanstvenika/Kreatorja.

Tretje delo >Proteus Font< je modificirana tipografija Humans, tako da so na posamezne �rke stavljene krivine, ravnine in zaklju�ki, narezani iz gibkih proteusov. Kracina je tako oblikoval ikonografsko tipografijo, ki temelji na zoomorfizmu. Umetnik s tako izdelano tipografijo ponuja neslutene mo�nosti pomenske nadgradnje besedil, saj je tipografija namenjena javni uporabi (npr. za osvetljeni displej (delo Decoration, 1997), igralne kocke za otroke (delo First Slovenian Autochthon Fonts, made in Slovenia, 1998), igra za galerijske obiskovalce (1999).

Ve� informacij:
Damijan Kracina: http://www.kracina.comFestival Obrazi Slovenije: http://www.mairie-cahors.fr/slovenie/


Fake Orchestra


Pogledi Rene Rusjan in Bo�tjana Potokarja


Vanja Mervi�, Jo�e �ubi�


Fake Orchestra, Olivija

Foto: Damijan Kracina

Ljubljana, 9. 9. 2005

RAZPIS ZA PRIJAVE NA TE�AJ ZA KUSTOSE in
SEMINAR IZ PISANJA O SODOBNI UMETNOSTI

SVET UMETNOSTI �ola za sodobno umetnost
Letnik 2005/2006
Te�aj za kustose, november 2005-september 2006
Seminar iz pisanja, oktober 2005-oktober 2006

Svet umetnosti, �ola za sodobno umetnost sprejema prijave za Te�aj za kustose in Seminar iz pisanja za letnik 2005/2006.

Te�aj za kustose omogo�a poglabljanje prakti�nih in teoreti�nih znanj, vezanih na delo kustosa pri koncipiranju in izvedbi razstav. Izbrani te�ajniki bodo pod mentorskim vodstvom Nevenke �ivavec (kustosinja v Likovnem salonu v Celju) in Alena O�bolta (umetnika) izoblikovali koncept razstave in jo junija 2006 postavili v Galeriji �kuc v Ljubljani. Te�aj dopolnjujejo delavnice iz pridobivanja prakti�nih znanj (odnosi z javnostmi, organizacija razstav, dokumentacija, sistem in denar, priprava kataloga) pod vodstvom razli�nih strokovnjakov (Alenka Pirman, Metka Dari�, Jana Intihar Ferjan, Bojana Leskovar, Branka Stipan�i� in Nives Zalokar), sre�anja z umetniki in kustosi, branje tekstov, raziskovalne naloge in �tudijska potovanja po Sloveniji in tujini.

Te�aj je namenjen vsem, ki jih zanima delo na podro�ju sodobne umetnosti, ne glede na izku�nje, starost in izobrazbo.

Za udele�bo na te�aju je potrebno razumevanje slovenskega jezika.

Cena te�aja je 100.000 SIT za posameznike in 130.000 SIT za predstavnike institucij (cena vklju�uje DDV).

Zainteresirani naj po�ljejo izpolnjeno prijavnico, svoj �ivljenjepis, motivacijsko pismo in kratko recenzijo razstave sodobne umetnosti, ki je bila na ogled v letu 2005, v elektronski obliki na naslov svetumetnosti@scca-ljubljana.si in na po�tni naslov: SCCA-Ljubljana, Metelkova 6, 1000 Ljubljana.

Rok za prijavo: petek, 7. oktober 2005

Kandidati, ki se bodo na podlagi poslanega gradiva uvrstili v o�ji izbor, bodo vabljeni na razgovor, ki bo predvidoma 13. in 14. oktobra 2005.


Seminar iz pisanja zapolnjuje vrzel v teoretski in kriti�ki refleksiji in vzpodbuja pisanje o sodobnih umetni�kih praksah. Sestavljen je iz predavanj, branja tekstov in serije sedmih delavnic (�asopisna kritika, tekst za katalog, zgodovinjenje umetni�kih praks, kriti�ki diskurzi, interpretacija umetni�kega dela, predstavitev na televiziji, intervju), ki bodo potekale pod vodstvom razli�nih strokovnjakov (�enja Leiler, Je�a Denegri, Mi�ko �uvakovi�, Zemira Alajbegovi� in Neven Korda, Eda �ufer). Delavnice so namenjene pregledu razli�nih �anrov pisanja in medijskih predstavitev ter prakti�nemu preizku�anju v njih.

Seminar bo potekel v slovenskem in srbskem jeziku.

Mo�na je prijava na vseh sedem delavnic ali na posami�no delavnico.
Cena seminarja je 60.000 SIT za posameznike in 80.000 SIT za predstavnike institucij; cena posamezne delavnice bo 10.000 SIT za posameznike in 15.000 SIT za predstavnike institucij (cene vklju�ujejo DDV).

Zainteresirani za seminar naj po�ljejo izpolnjeno prijavnico, svoj �ivljenjepis, motivacijsko pismo in kratko recenzijo razstave sodobne umetnosti, ki je bila na ogled v letu 2005, v elektronski obliki na naslov svetumetnosti@scca-ljubljana.si in na po�tni naslov: SCCA-Ljubljana, Metelkova 6, 1000 Ljubljana.

Rok za prijavo: petek, 7. oktober 2005


Zlo�enko s podrobnej�imi informacijami o programu in obe prijavnici lahko dobite na
www.worldofart.org ali osebno na:
Zavod SCCA-Ljubljana (uradne ure: 11.00-15.00)
Kontaktni osebi: Ur�ka Jurman ali Tev� Logar
Metelkova 6, 1000 Ljubljana, tel.: (01) 431 83 85, fax: (01) 430 06 29
E-mail: svetumetnosti@scca-ljubljana.si


Svet umetnosti, �olo za sodobno umetnost podpirata MOL, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost Ljubljana in Ministrstvo za kulturo RS.

Ljubljana, 5. 9. 2005

Izid �etrte �tevilke ob�asnika za sodobno umetnost PlatformaSCCA
in
Predstavitev PlatformeSCCA na 9. istanbulskem bienalu

Iz�la je �etrta �tevilka PlatformeSCCA, ob�asnika za sodobno umetnost, ki je namenjen aktualnim temam, ki prispevajo k razumevanju sodobne umetni�ke prakse in njenega konteksta.

Tematska �tevilka z naslovom Kaj storiti z �balkansko umetnostjo�? je del �ir�ega istoimenskega projekta, ki ga je Zavod SCCA-Ljubljana v sodelovanju z uredni�kim odborom (Robert Alagjozovski, Barbara Bor�i� in Ur�ka Jurman) koncipiral, da bi spodbudil refleksijo in analizo aktualnega pojava vnovi�nega odkrivanja oziroma (re)definiranja Balkana in �balkanske umetnosti�. Namen in cilj projekta kot tudi same publikacije sta predvsem analiza in interpretacija razlogov in u�inkov tega pojava, ter analiza in interpretacija treh reprezentativnih razstav, ki so posve�ene Balkanu oziroma jugovzhodni Evropi ter umetni�ki produkciji tega obmo�ja: V iskanju Balkanie (kustosi Roger Conover, Eda �ufer, Peter Weibl, Gradec, 2002); Kri in med. Prihodnost je na Balkanu (kustos Harald Szeemann, Klosterneuburg, 2003) in V soteskah Balkana. Poro�ilo, ki je del �ir�ega projekta Balkanska trilogija (kustos Ren� Block, Kassel, 2003).

Vsebina �tevilke:
- Robert Alagjozovski, Barbara Bor�i� & Ur�ka Jurman: Uvod
- Branka Stipan�i�: Balkanac, mirno!
- Robert Alagjozovski, Barbara Bor�i� & Ur�ka Jurman: Intervju z Igorjem Zabelom
- Robert Alagjozovski, Barbara Bor�i� & Ur�ka Jurman: Intervju z Edo �ufer
- Ur�ka Jurman: Intervju sa Ra�om Todosijevi�em
- Neboj�a Jovanovi�: Zbogom, g. Harker! Dobrodo�li na krovu, g. bauMax!
- Suzana Milevska: �tirje obli�i za igro sveta: teorija iger in umetni�ka praksa na Balkanu
- Mi�ko �uvakovi�: Biopoliti�ko tuma�enje otvorene potencijalnosti balkanske umetnosti ili jedno privremeno izvo�enje evropskih identiteta kroz konkretne kustoske taktike
- Alen O�bolt: U�inkovito globalno �i��enje
- Erden Kosova: Pogovor z Vasifom Kortunom
- Ur�ka Jurman: Intervju z Viktorjem Misianom
- Kaj storiti z "Balkansko umetnostjo"? - Posvet (Ljubljana, 2003)
Povzetki s posveta:
Mitja Velikonja
Igor Zabel
Rastko Mo�nik
Borut Vogelnik


SCCA, Zavod za sodobno umetnost - Ljubljana bo 15. septembra 2005 v okviru otvoritvenega programa 9. istanbulskega bienala predstavil �etrto �tevilko ob�asnika za sodobno umetnost PlatformaSCCA.

Predstavitev bo potekala v okviru dogodka:
Publication Launches and Happy Hour, 15. september, od 18. do 19.30, Antrepo no. 5
- Maria Lind & Liam Gillick, Curating With Light Luggage, Ed By Liam Gillick And Maria Lind, Revolver Archiv F�r Aktuelle Kunst, 2004
- Ur�a Jurman & Barbara Bor�i�, What is to be done with "Balkan art"?
- Charles Eshe, Mutevazi Oneriler, ed. By Serkan Ozkaya
- Vasif Kortun & Erden Kosova, Szene T�rkei: Abseits, Aber Tor!
- Rosa Barba, Printed Cinema
- Sener Ozmen, Istanbul Guide
- Hatice Guleryuz, Strange Intimacies

Za nadaljnje informacije se lahko obrnete na Barbaro Bor�i� (, 041 770 348) ali Ur�ko Jurman.

Zavod SCCA-Ljubljana, Du�an Dov�


Zavod SCCA-Ljubljana je �lan Asociacije, Dru�tva nevladnih organizacij in samostojnih
ustvarjalcev na podro�ju kulture in umetnosti.

Ljubljana, 8. 9. 2005

DOGODEK V PROJEKTNI SOBI

Ponedeljek, 12. september 2005, od 21. do 24. ure
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana


Vsi prijatelji, kolegi in sodelavci in tisti, ki si doslej niste upali ali �eleli odpreti spletne strani ali vrat SCCA-Ljubljana, vabljeni na V osmih minutah okoli sveta (Andrej Lupinc - Lupo), Piknik na deponiji (Sa�o Sedla�ek), Reinkarnacijo na prepariranem monitorju (Neven A. Korda) in Marmelado (Damijan Kracina in Katarina Toman Kracina) ob spremljavi 21-ih video klipov (Videodokument), 21-ih softverskih prevodov umetni�kih praks (Internet Portfolio) in Artservisovih pogojev produkcije ... Za name�ek pa �e vse, kar ste �eleli vedeti o Svetu umetnosti.


Program: Od 21.00 dalje

Andrej Lupinc - Lupo: V osmih minutah okoli sveta, glasba: Buldo�erji, U-matic, TV Slovenija & A. L., Ljubljana 1990-2000, 8:20

Sa�o Sedla�ek: Piknik na deponiji, DVD, Ljubljana 2004, 8:57


Neven A. Korda: Reinkarnacija na prepariranem monitorju, videoobjekt, 2005.

Damijan Kracina in Katarina Toman Kracina: Marmelada, DVD, Ljubljana 2004, 4 min.

21.30-22.30
Videodokument
Internet Portfolio
Svet umetnosti
Artservis

Dogodek v Projektni sobi je del prireditev ob 12. obletnici AKC Metelkova mesto.

Vabljeni!

Ljubljana, 30. 8. 2005
VIDEOSPOTTING V ESTONIJI

Na seminarju z naslovom "Zasebno-javno", ki je od 5.-15. avgusta 2005 potekal kot del mednarodnega simpozija PostsovkhoZ5 v mestecu Mooste na jugu Estonije, je Barbara Bor�i� prikazala dveurni tematski video program umetnikov iz slovenskega prostora.

Z novej�imi video deli, ki se dotikajo teme zasebno-javno na razli�ne na�ine, so se predstavili Zemira Alajbegovi�, Marko A. Kova�i�, Damijan Kracina, Zmago Lenardi�, Andrej Lupinc, Marija Mojca Punger�ar, Sa�o Sedla�ek.

PostsovkhoZ5
Mednarodni simpozij PostsovkhoZ5 je v ruralno-urbanem okolju, tipi�nem za sovjetske republike, �e peti� po vrsti pripravila neprofitna organizacija MoKS, ki jo vodita umetnika Evelyn M��rsepp in John Grzinich, ki je bil pred leti aktiven v Sloveniji, zlasti v okviru Ministrstva za eksperiment na Radiu �tudent in festivala hEXPO. Simpozij PostsovkhoZ5 ima vsako leto druga�no formo in osnovno temo. Zanimanje zanj je vsako leto ve�je, tako da organizatorji skrbno izbirajo udele�ence. Ti prihajajo iz vsega sveta, od Kanade, ZDA in Japonske do Poljske, Nem�ije, Velike Britanije, Avstrije, Litve, Latvije, Finske, Estonije in Slovenije. Od tu sta s projektom-raziskavo z naslovom "The Case of MoKS in Mooste" sodelovala Rene Rusjan in Bo�tjan Potokar. Vseh deset dni simpozija sta dokumentirala dogajanje na simpoziju in intervjuvala organizatorje in udele�ence ter vse skupaj zmontirala v "video dveh planov", ki sta ga zavrtela zadnji dan simpozija. Zadnja dva dneva namre� vsi udele�enci predstavijo svoj projekt, ki je vseh deset dni nastajal na razli�nih lokacijah po naselju ali pa kot bolj intimen in javnosti skrit eksperiment.


Rene Rusjan in Bo�tjan Potokar,
The Case of MoKS in Mooste, video projekt


Rene Rusjan in Bo�tjan Potokar,
The Case of MoKS in Mooste, video projekt


MoKS, Mooste

Taka�i Ikezawa, �irakawa Masahiro in Hiro�i Egami


Maksims �entelev in Ivars Smits iz Latvije v studiu


Magda Bielesz, Igraj moje �ivljenje, delo na poslikavi silosa


Marisa Jahn, delavnica izdelave murala na delavskem bloku


Thomas Jonsson, Sraka, trgovina


Taka�i Ikezawa, �ogledalo� v ribniku

�irakawa Masahiro, Vrata duha

�irakawa Masahiro, Vrata duha


Taka�i Ikezawa, Uravnote�enost


Petri Eskelinen in Juhana Moisander, Skupni spomin

Petri Eskelinen in Juhana Moisander, Skupni spomin

Sibylleneeve in Kadri Kainulainen, performans �deli telesa na prodaj�
 

Zasebno-javno
Tematski program je nastal v okviru projekta Videospotting, produkcije in predstavitev kuriranih tematskih in preglednih programov video umetnosti.
Dol�ina: 1:42:28
Kuratorka: Barbara Bor�i�
Produkcija: Zavod za sodobno umetnost SCCA-Ljubljana, 2005

Program :
Zemira Alajbegovi�: Hitro po�asi
Beta, ZANK, 2004, 11:47
Andrej Lupinc: V osmih minutah okoli sveta
glasba: Buldo�erji, U-matic, TV Slovenija & A. L., Ljubljana 1990-2000, 8:20
Damijan Kracina & Katarina Toman Kracina: Marmelada
DVD, Ljubljana 2004, 4 min.
Marija Mojca Punger�ar: Portable Home
Beta, Ljubljana 1996, 8:42
Zmago Lenardi�: Big Blue Subway
VPK & White Balance, New York-Ljubljana 2000, 12:42
Sa�o Sedla�ek: Piknik na deponiji
DVD, Ljubljana 2004, 8:57
Marko A. Kova�i�: Dosje 83:03: Video rekonstrukcija
DVD, Ljubljana 2003, 48 min.
Ve� informacij:
Videospotting: http://www.ljudmila.org/scca/vid_slo.htm
MoKS: http://mooste.ee

Ljubljana, 22. 8. 2005

ARTSERVIS NOMINIRAN ZA NAGRADO SVETOVNEGA VRHA

Nagrada Svetovnega vrha za najbolj�e elektronske vsebine (WSA) je eden od projektov Svetovnega vrha za informacijsko dru�bo (WSIS). Vrh na pobudo Organizacije zdru�enih narodov organizira Mednarodna unija za telekomunikacije (ITO), glavna dogodka pa sta sre�anji v �enevi 2003 in v Tunisu 2005. Cilj vrha je vzpodbujati tiste rabe komunikacijskih in informacijskih tehnologij (KIT), ki prispevajo k izbolj�anju �ivljenja vseh ljudi brez razlik.

WSA je nagrada, namenjena najbolj�im elektronskim vsebinam. Dostopa do KIT ne razume le kot dostopa do infrastrukture, temve� tudi kot mo�nost aktivne uporabe KIT pri ustvarjanju elektronskih vsebin. Uveljavlja na�elo kulturne raznolikosti, zato izbor najbolj�ih vsebin poteka lokalno po posameznih dr�avah. Prvo tekmovanje leta 2003 je pokazalo, da najbolj�e vsebine nastajajo razpr�eno sirom sveta in ne nujno tam, kjer je najve�ja koncentracija tehnologij. Nesporni zmagovalec WSA03 je bil projekt "Time to market" iz Senegala.

Nagrajence izbere mednarodna �irija, nominirajo pa jih izbrani strokovnjaki iz posameznih dr�av. Leta 2003, ko je bilo nominiranih preko 800 vsebin iz 132 dr�av, so se med 15 najbolj�ih v svoji kategoriji iz Slovenije uvrstili projekti Marvin Superstore skupine Marvin/Asobi v kategoriji e-izobra�evanje; projekt E-liver (Elektronska jetra) v kategoriji e-zdravje skupine Na videz in pa projekt East Art Map (interaktivni zemljevid umetnosti nekdanje Vzhodne Evrope) v kategoriji e-kultura skupine IRWIN.

Leta 2005 so projekte izbrali v selektorskem odboru, ki so ga sestavljali Peter Toma� Dobrila (KIBLA, Maribor), Miha Krisch (ASOBI, Ljubljana), Andra� Tori (Resni�na resni�nost RTV Slovenija, KIBERPIPA Ljubljana), Jaka �eleznikar (MLADINA, spletni umetnik, Ljubljana), Tatjana Welzer Dru�ovec (FERI Maribor), Melita Zajc (RTV Slovenija, ISH Ljubljana, FERI Maribor).

Kot je sporo�ila dr. Melita Zajc, nagrada WSA izhaja iz �elje, da bi nove tehnologije prispevale k bolj�emu �ivljenju vseh ljudi na na�em planetu, zlasti �e, da bi uporabniki novih tehnologij ne bili le potro�niki vsebin, ki so jih pripravili drugi, temve� bi elektronske vsebine tudi sami ustvarjali. Zato je pri WSA tako pomembno, da pri izboru kandidatov za nagrado sodeluje �im ve� ljudi, in da zajamejo vsebine, ki so jih pripravili ljudje vseh dr�av vseh delov sveta. Zato je veliko priznanje �e sama nominacija za nagrado, saj nominirance kot najbolj�e v dr�avi v svoji kategoriji uvr��a med najbolj�e na svetu!

Tekmovanje je potekalo v osmih kategorijah: e-uprava, e-zdravje, e-kultura, e-u�enje, e-znanost, e-zabava, e-poslovanje in e-vklju�itev (projekti, ki so posebej namenjeni k temu, da bi pritegnili ljudi, ki KIT ne uporabljajo). Platforme so lahko razli�ne: spletne strani, cd-romi, mobilne komunikacije in seveda kombinacije ve�ih platform. Osnovna merila so:1. kvaliteta in uporabnost vsebine; 2. enostavnost uporabe: funkcionalnost, navigacija in orientacija; 3. dodana vrednost interaktivnosti in multimedije; 4. privla�nost oblike (estetska vrednost grafike/avdia); 5. kvaliteta izdelave (tehni�na realizacija). Posebej so vrednotili tudi strate�ki pomen za globalni razvoj informacijske dru�be in dostopnost po merilih WC3.

Slovenski nominiranci so:
1.
Kategorija: e-uprava
DR�AVNI PORTAL REPUBLIKE SLOVENIJE
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/en/portal.euprava

2.
Kategorija: e-zdravje
MED.OVER.NET
http://med.over.net/

3.
Kategorija: e-u�enje
SLOVEN��INA ZA POPOTNIKE
http://www.ff.uni-lj.si/sft/

4.
Kategorija: e-zabava
STRIP GENERATOR
http://www.thirdframestudios.com/adgame/stripgen

5.

Kategorija: e-kultura
ARTSERVIS
http://www.artservis.org

6.
VALEURTECH
http://www.valeurtech.uni-mb.si

7.
Kategorija: e-poslovanje
BOLHA
http://www.bolha.com/

8.
Kategorija: e-vklju�itev
KID KIBLA
http://www.kibla.si/

Ve� informacij:
Artservis: http://www.artservis.org/obvestilo.asp?st=35
The World Summit Award: http://www.wsis-award.org/

Ljubljana, 25. 7. 2005

MARIJA MOJCA PUNGER�AR:
PROJEKTA "DRESSCODE" IN "PRED DOMA�IM PRAGOM" NA SPLETU

Marija Mojca Punger�ar deluje na na podro�ju sodobne umetnosti (likovna instalacija, video, performans in gledali�ka kostumografija), hkrati pa je tudi urednica spletnega medija Artservis (http://www.artservis.org/), ki ga izdaja Zavod SCCA-Ljubljana. Dva njena projekta sta zdaj za�ivela tudi na spletu.

Projekt Dresscode je Marija Mojca Punger�ar v soavtorstvu z Veroniko Klan�nik izvedla oktobra 2002 v Kiberpipi v Ljubljani. Projekt je vklju�eval zbiranje rabljenih obla�il in zgodb ter njihovo oddajanje novim lastnikom. Ve� kot sto fotografij oblek in zgodb iz kolekcije Dresscode sestavlja edinstven arhiv okusov in na�inov �ivljenja ljubljanskih me��ank in me��anov na prelomu tiso�letja. Zbirko na spletu dopolnjuje fotogalerija starih in novih lastnikov oblek, ne manjkajo pa niti fotografije in video iz prizori�� dogajanja v Kiberpipi.
http://www.3via.org/dresscode

 

Spletna stran projekta Pred doma�m pragom prina� fotografije, video-animacije in zgodbe iz ljubljanskega predmestja Grba. V projektu se umetnica ukvarja z dokumentiranjem sprememb v okolju, v katerem �ivi. Doma�o sosesko je tri leta dokumentirala na vsakdanjih sprehodih s psom. Tako je zabele�ila del lokalne zgodovine te soseske v �asu, ko se ta pospe�eno spreminja iz delavskega predmestja v luksuzno naselje. S projektom Pred doma�im pragom se je umetnica novembra 2004 predstavila v Galeriji P74 v Ljubljani. http://www.3via.org/pred_domacim_pragomSpletna projekta sta nastala v produkciji KUD-a Trivia, ki gostuje na stre�niku Ljudmile.
Marija Mojca Punger�ar je prejemnica letosnje delovne �tipendije Ministrstva za kulturo RS.

Slikovno gradivo: http://www.3via.org/mojca

Ljubljana, 25. 7. 2005

MARIJA MOJCA PUNGER�AR:
PROJEKTA "DRESSCODE" IN "PRED DOMA�IM PRAGOM" NA SPLETU

Marija Mojca Punger�ar deluje na na podro�ju sodobne umetnosti (likovna instalacija, video, performans in gledali�ka kostumografija), hkrati pa je tudi urednica spletnega medija Artservis (http://www.artservis.org/), ki ga izdaja Zavod SCCA-Ljubljana. Dva njena projekta sta zdaj za�ivela tudi na spletu.

Projekt Dresscode je Marija Mojca Punger�ar v soavtorstvu z Veroniko Klan�nik izvedla oktobra 2002 v Kiberpipi v Ljubljani. Projekt je vklju�eval zbiranje rabljenih obla�il in zgodb ter njihovo oddajanje novim lastnikom. Ve� kot sto fotografij oblek in zgodb iz kolekcije Dresscode sestavlja edinstven arhiv okusov in na�inov �ivljenja ljubljanskih me��ank in me��anov na prelomu tiso�letja. Zbirko na spletu dopolnjuje fotogalerija starih in novih lastnikov oblek, ne manjkajo pa niti fotografije in video iz prizori�� dogajanja v Kiberpipi.
http://www.3via.org/dresscode

 

Spletna stran projekta Pred doma�m pragom prina� fotografije, video-animacije in zgodbe iz ljubljanskega predmestja Grba. V projektu se umetnica ukvarja z dokumentiranjem sprememb v okolju, v katerem �ivi. Doma�o sosesko je tri leta dokumentirala na vsakdanjih sprehodih s psom. Tako je zabele�ila del lokalne zgodovine te soseske v �asu, ko se ta pospe�eno spreminja iz delavskega predmestja v luksuzno naselje. S projektom Pred doma�im pragom se je umetnica novembra 2004 predstavila v Galeriji P74 v Ljubljani. http://www.3via.org/pred_domacim_pragomSpletna projekta sta nastala v produkciji KUD-a Trivia, ki gostuje na stre�niku Ljudmile.
Marija Mojca Punger�ar je prejemnica letosnje delovne �tipendije Ministrstva za kulturo RS.

Slikovno gradivo: http://www.3via.org/mojca


Ljubljana, 28. 6. 2005

MUZEJ PREMODERNE UMETNOSTI

Marko Jak�e: Premoderni tepihi
Muzej premoderne umetnosti
Sp. Hoti� 19, 1270 Litija
2. julij - 20. avgust 2005
Otvoritev: sobota, 2. julij, ob 20. uri

Muzej premoderne umetnosti v Sp. Hoti�u predstavlja razstavo slik Marka Jak�eta 'Premoderni Tepihi'. Otvoritev bo v soboto 2. julija ob 20. uri. Razstava bo odprta do 20. avgusta 2005.

Marko Jak�e se tokrat predstavlja z najnovej�imi deli, hkrati pa zaklju�uje dolgoletni slikarski opus drame o Marjetici. Premoderni Muzej z veseljem gosti priznanega odli�nega sodobnega umetnika. '�tala', predelana v razstavni prostor, je slikarju izziv v odnosu do slike. V ta namen bo stene premazal z glino in jih prilagodil zgodbam svojih slik. Kravje mukanje bo tokrat nadomestila elektronska glasba v izvedbi DJ-a. Marko Jak�e �eli s to razstavo sodelovati pri uveljavitvi muzeja, hkrati pa je v likovnem dialogu s premodernimi umetniki.

Njih narava je klasi�ni slikarski izraz genialnosti, humornosti in banalnosti, ki jo slikajo na karton, platno, Jak�e pa tudi na zavr�ene tepihe. Skupno jim je tudi okolje; kmetija, na kateri stoji Premoderni Muzej, je polna najrazli�nej�ih �ivalic in rastlinic od kme�kih
lastovic do marjetic.

Na otvoritvi bodo obiskovalci dele�ni protokolarne promenade kme�kih konjev in Muzeju premoderne umetnosti zvestih Hotiskih pevcev. Za pija�o in jeda�o bo poskrbljeno.

Kontakt:
Tomaz Dernov�ek-Vin�i
031 570 052

Naslov:
KUD Muze premoderne umetnosti
Sp. Hoti� 19, 1270 Litija

Muzej premoderne umetnosti ima odprta vrata za oglede v sredo, soboto in nedeljo od 10. do 20. ure.Zunaj tega urnika se lahko najavite na GSM: 031 570 052 (Vin�i)

Muzej Premoderne Umetnosti ima svoje spletno mesto v okviru projekta
Internet Portfolio Zavoda SCCA-Ljubljana: www.premoderno.com

Slikovno gradivo na: www.premoderno.com/jakse/vabilo.jpg


SCCA-Ljubljana, Zavod za sodobno umetnost
http://www.scca-ljubljana.si
tel: 01 431 83 85
fax: 01 430 06 29
e-mail: info@scca.ljubljana.si

Zavod SCCA-Ljubljana je clan Asociacije, Drustva nevladnih organizacij
in samostojnih ustvarjalcev na podrocju kulture in umetnosti.
Ljubljana, 27. 6. 2005

Neven Korda: DVA
plesno medijska igra
Grad Kodeljevo, Ljubljana
torek 28. junija 2005 ob 22. uri


V torek, 28. junija, bo na gradu Kodeljevo izvedena nova plesno medijska igra
DVA avtorja Nevena Korde. Predstava bo ume��ena v komunikacijski dogodek, ki
je darilo predstavi dveh ljubljanskih medijskih umetnikov Luke Dekleva in
Luke Prin�i�a.

Pred in po predstavi smo organizirali prijetno atmosfero, ki jo bosta ustvarila pomembna akterja ljubljanske medijske scene.

DVA je celove�erna predstava plesnega in raziskovalnega gledali��a, ki ka�e
stanja resni�nosti v ve�nivojski gledali�ki stvarnosti:
- igralska izvedba v konkretnem prostoru,
- isto�asna transmisija na zvo�nike in ekrane,
- ra�unalni�ka manipulacija s preto�nimi podatki in
- manipulacija s �asom.

Tudi v igri DVA, kot v prej�nji gledali�ki predstavi Beri me za naprej
(2002) in v plesnem performansu Pisma iz sedanjosti (2004), temelji
resni�nost medijsko manipulirane stvarnosti na zares do�iveti in vrhunsko
izpeljani igri pred ob�instvom. To so totalne predstave gibanja, prostora,
svetlobe, barve, zvokov. Predstave v katerih nosilci pomenov lahko prosto
zamenjujejo svoja mesta. To je revno gledali��e. Sodobno revno gledali��e.
Brez mistifikacij, ali bolj natan�no, z druga�nimi mistifikacijami. Ogledal
ni, so samo ekrani.

Ne pozabi na �eljo
Mo� in �ena. Mati in nekdo. O�e in h�i. Slovanski o�e in njegova h�i ...
zdaj sta spet tukaj, tik preden zgineta s povr�ja dogodkovnega. In spet
zdaj, in spet tukaj. Razmi�ljata o igralstvu, o igri. O v�ivljanju. O
u�ivanju. Stik. Dveh teles. Tesni stik. Vztrajanje v negibnosti. To
vztrajanje je ume��eno v preto�no medijsko okolje. Skupaj ustvarjata ve�jo
sliko, ki pulzira v interakciji negibnega in migotajo�ega. Sta konkretna
�loveka ume��ena v svoj medijski in �asovni odsev. Njun gib je konkreten. Je
samostojen u�itek in tudi objekt pri ustvarjanju spektakla.

Pri izdelavi spektakla sta se stalni skupini manipulatorjev zvoka in slike
(Borut Kumper��ak, Slavko Glamo�anin in Aljo�a Rot) tokrat pridru�ila Luka
Prin�i�, glasbeni programer in Luka Dekleva, fotograf in vizualni umetnik.
Oblikovalec lu�i je Miran �u�tar�i�, direktor kamer pa Matja� Mrak. Podobo
scene in plesalcev sta kreirali Irena Mrhar in Meta Bizjan (OFF).

V drugih sobanah gradu Kodeljevo bo pred, po in med predstavo postavljen
dogodek, ki je >prosta improvizacija, kot eho, odmev na [�e ne do�ivete]
vtise pred in po prestavi, ko se avdio-vizualnost ne prekine kot pljusek
ploska ob�instva, ali pri�ig lu�i spektalka, temve� je bolj zvesta procesu
ustvarjanja, ko se predstava, kot naprimer DVA, pri�ne �e davno prej in �e
zdale� ne kon�a, ko gledalci oddidejo. Dogodek je torej globok in iskren
vdih pred, in izdih po.< (Luka Prin�i�)

Luka Dekleva bo postavil Interaktivno video manipulacijo:
Play.vj je interaktivna multimedijska in�talacija, ki vabi obiskovalce k
spreminjanju njene zvo�ne in slikovne vsebine. Vmesniki so sestavljeni tako,
da gledalcu omogo�ajo interakcijo s povsem preprostimi telesnimi gestami:
gledalec bo lahko s premikom roke ali pa stiskom senzorja upravljal z audio
in video parametri, ki jih bo dolo�il avtor.
Luka Prin�i� pa Zvo�no prostorsko intervencijo:
Dva konstrukta, postavitvi, skorajda tehno-spiritusa, ki Te z digitalnim
iskalom bereta, torej vidita, postavljata v vizualno polje, [mogo�e pa res]
eno �enska, drugo mo�ki, in prevajata (interpreter/compiler) Tvoje gibanje,
bli�ino, pogled, v zvo�no govorico, skozi algoritem silikonske naklju�nosti,
blebetanje ali pravi nagovor (dialog?), in se tako odzivata,
nepredljidljivo, igrivo ali nasilno, na Tvojo prisotnost, bitje, erotiko.


Neven Korda
Videast z dolgo in raznoliko video izku�njo se zadnjih nekaj let pri
ustvarjanju svojih umetnih situacij posve�a predvsem formam, ki rabijo �ivo
interakcijo videa in ra�unalni�ko posredovanje. Vizualist Barbato Kanak.

Igor Sviderski
Uveljavljeni plesalec, koreograf in plesni pedagog.

Rosana Hribar
Plesalka in koreografinja sodobnega plesa, �lanica Plesnega teatra
Ljubljana. Njen opus obsega �tevilne predstave, v katerih je sodelovala s
koreografi in re�iserji doma in v tujini. Je ustvarjalka, ki je v zadnjih
letih ustvarila kar nekaj lastnih projektov, med njimi tudi nagrajeno
predstavo iz leta 2003 - Ana is the name of the Rose (nagrada Povodni mo�).

OFF
Meta Bizjan in Irena Mrhar sestavljata ustvarjalno dvojico One Fiction
Factory od leta 1990. Kot kostumografki, stilistki, oblikovalki maske,
nakita in bodypaintinga, sodelujeta z razli�nimi avtorji, skupinami in
institucijami.

Miran �u�tar�i�
Uveljavljeni oblikovalec lu�i. Mojster atmosfer in sanjskih podob.

Matja� Mrak
Svobodni snemalec/kamerman za TV produkcije (dokumentarni, igrani program,
prenosi v �ivo), ter za industrijske, propagandne, izobra�evalne,
dokumentarne filme. Avtor dokumentarnih, eksperimentalnih in igranih filmov.
Vodja video delavnic doma in v tujini.

Aljo�a Rot
Zelo rad dolgo in dobro spi. V prostem �asu sestavlja gibljive slike in
zvo�ne oblike.

Slavko Glamo�anin
Programer, 3D animator in elektronski glasbenik/vizualist, LOGIK/VJ22.

Borut Kumper��ak
Realizator multiaplikativnih �ivih dogodkov, vizualist, VJ707.

Luka Dekleva
Fotograf in vizualist. �lan dru�tva Codeep, kjer kot Videast nastopa in
obla�i prostor v video sliko, organizira video delavnice in seminarje ter
ustvarja kot umetnik.

Luka Prin�i�
Glasbeni programer. Nastopa kot DJ Nova Viator. Soustvarjalec projekta
Zarobotko, ki raziskuje dans work kot prizori��e politi�nega.DVA
Plesno medijska igra

Avtor: Neven Korda
Koreografija in ples: Rosana Hribar in Igor Sviderski
Oblikovanje prostora, kostumov in maske: One Fiction Factory (Meta Bizjan in
Irena Mrhar)
Oblikovanje lu�i: Miran �u�tar�i�
Direktor kamer: Matja� Mrak
Zvo�ne slike: Aljo�a Rot in posebni gost Luka Prin�i�
Video manipulacija: Borut Kumper��ak, Slavko Glamo�anin, Neven Korda, ter
posebni gost Luka Dekleva

Objekt Lumina nam je prijazno sposodil Gregor Lorenci, Borut Savski pa svoje
�rne �katle za manipulacijo zvoka. Brane �dralo nam je izdelal MIDI video
ruter, Samo Ljube�i� je prijazno svetoval pri zvo�nih povezavah. Dodatne
video kamere so nam prijazno posodili Marko Kova�i�, Galerija �kuc. Hvala
Janu Babniku za prijazno pomo� pri realizaciji projekta na gradu Kodeljevo.

Produkcija: Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana 2005
Producentka: Marcela Okreti�
Koprodukcija: ZSKZ, Zavod K 6/4, Zavod SCCA-Ljubljana, Zavod ZANK

Projekt sta podprla:
Ministrstvo za Kulturo RS in Mestna ob�ina Ljubljana

Kontakt:
Marcela Okreti�: 041 250 830
Neven Korda: 041376283

Svet umetnosti, �ola za sodobno umetnost
Sklepna razstava te�aja za kustose sodobne umetnosti

http://www.worldofart.org

�isto umazano

24. junij-22. julij 2005
Galerija �kuc, Stari trg 21, Ljubljana

Otvoritev v petek, 24. junija 2005, ob 20. uri.

SCCA, Zavod za sodobno umetnost - Ljubljana �e osmo leto vodi Svet umetnosti, �olo za sodobno umetnost. Program Svet umetnosti sestavljajo: te�aj za kustose sodobne umetnosti s sklepno razstavo, serija javnih predavanj, seminar iz pisanja o sodobni umetnosti in zbornik.

Naslov leto�nje razstave �isto umazano namiguje na dvoumnosti in paradokse, ki jih vzbuja izhodi��na tema - osebna higiena.

Te�ajniki oz. kustosi razstave, Ivana Bago, �tudentka umetnostne zgodovine in angle��ine iz Zagreba, Miha Colner, absolvent umetnostne zgodovine, Ida Hir�enfelder, absolventka sinologije in teologije, Monika Ivan�i�, umetnostna zgodovinarka in sociologinja kulture, Nina Kodri�, absolventka kulturologije, Mojca Man�ek, kulturologinja, in Tanja Pavli�, �tudentka umetnostne zgodovine (iz Slovenije), so koncept razstave oblikovali na podlagi raziskovanja slovenskega umetnostnega teritorija zadnjih desetih let, pa tudi pre�i��evanja, argumentiranja, konsenzov in prilagajanj stali��, ki izhajajo iz njihovih razli�nih izku�enj in znanj. Prizadevanja te�ajnikov sta mentorsko podprla in usmerjala Nevenka �ivavec, kustosinja Likovnega salona Celje, in Alen O�bolt, likovni umetnik in publicist.

"Ta navidezno banalen pojem postane, ko o njem razmi�ljamo, mo�no sugestiven. Govorimo o telesni, moralni ali mentalni higieni, kar ustreza �i��enju in o�i��evanju fizi�nega, duhovnega oziroma dru�benega telesa. Pri tem ne moremo mimo vpra�anja, v kak�ni meri so te higiene intimne in koliko so podvr�ene dru�benim in kulturnim normativom. Ve�plastna je tudi metafori�na mo� besed �isto�a in umazanija. Umivamo roke, peremo mo�gane, �istimo jezik, bri�emo spomine. Dezinfeciramo sebe in okolje. �isto�a in umazanija se povezujeta z lepoto ali boleznijo. Povezujeta se s �love�kim telesom in njegovim okoljem. Z mikro in makro higieno. Nasprotna sta si, pa vendar �ivita v simbiozi. Ugotovimo lahko, da velik del �lovekovega vsakodnevnega bivanja pa tudi filozofskega razmisleka zaseda preokupacija s to tematiko. Torej ni nenavadno, da se problematiziranje higiene, bodisi konkretno bodisi subtilno, pogosto pojavi tudi v umetni�kih delih," so bila izhodi��a mladih, bodo�ih kustosov.

Na razstavi bo predstavljen izbor slovenskih umetnikov in umetnic, ki so dejavni v zadnjem desetletju. Sodelovali bodo: Martin Bricelj, Damijan Kracina, Maja Licul in Metod Vidic, mimikrija, Mirjam Marussig, Alenka Pirman, Tadej Poga�ar, Lada Cerar in Sa�o Sedla�ek, Primo� Seli�kar, Tanja Vujinovi? in Zvonka Sim�i�, Alenka Spacal, Polona Tratnik. Izbrana dela bodo pokazala na raznolikost odnosov do �isto�e in umazanije, do svojega telesa, drugih �ivih bitij, naravnega, kulturnega in politi�nega �ivljenjskega okolja.

Ve� informacij o razstavi:
�isto umazano / Pretty Dirty (http://www.worldofart.org/prettydirty)

Razstavni projekt: SCCA, Zavod za sodobno umetnost - Ljubljana

V sodelovanju z: Galerija �kuc (http://www.galerija.skuc-drustvo.si)

Razstavo so podprli: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (http://www.kultura.gov.si/); MOL, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost (http://www.ljubljana.si/); Krka, d. d. (http://www.krka.si/si); Zdravstveni dom Zagorje (http://www.zd-zagorje.si); Snaga, Ljubljana (http://www.jh-lj.si/index.php?p=7); Lush, d. o. o. (http://www.lush.hr)

Ljubljana, 23. 6. 2005

STUDIO 6
Guljnara Kasmalijeva in Muratbek D�umalijev
nedelja, 26. junij 2005, ob 11.00
Projektna soba SCCA
Metelkova 6, Ljubljana

ODPOVED STUDIA 6!
Zaradi zapletov s prehodom Shengenske meje
na�ih dveh gostov iz Kirgizije,
Guljnare Kasmalijeve in Muratbeka D�umalijeva,
napovedani Studio 6 v nedeljo, 26. junija 2005 ob 11. uri,
�al odpade.

Tokratna gosta STUDIA 6 bosta kirgizijska umetnika Muratbek D�umalijev
in Guljnara Kasmalijeva. Govorila bosta o lastni umetniski praksi v
okviru sodobnega kirgizijskega in srednjeazijskega prizori��a zadnjega
desetletja. Predstavila bosta situacijo in organizacije, ki se v tem
delu sveta ukvarjajo s sodobno umetnostjo od zgodnjih 90-ih, ko so se
novonastale srednjeazijske dr�ave (Kirgizija, Kazakstan, Uzbekistan)
za�ele med seboj povezovati in se zlasti v zadnjih letih uspe�no
vklju�ile v mednarodni svet sodobne umetnosti.

Najopaznej�i nastop umetnikov iz teh dr�av je gotovo predstavitev v
okviru Paviljona Srednje Azije na letosnjem Bene�kem bienalu, ki jo je
kuriral Viktor Misiano. Na njej Guljnara Kasmalijeva in Muratbek
D�umalijev predstavljata video instalacijo z naslovom >Transibirske
amazonke<. Delo razkriva izku�nje in razloge za vedno bolj pogosto
prakso tihotapljenja kitajske robe s transibirsko �eleznico v
kontekstu kirgizijske sodobne dru�be.

V Sloveniji smo njun video >Sedem pogledov na goro Yety-Oguz< lahko
videli na razstavi Narave 2 v Be�igrajski galeriji 2 v okviru
Ra�unalniskega festivala, pravkar pa sodelujeta tudi na ljubljanskem
26. grafi�nem bienalu, in sicer v okviru izbora novosibirske ustanove
Novosibirskaja Biennale sovremennoj grafiki.

Ena najopaznej�ih organizacij v Biskeku, ki ka�e na samoorganiziranost
umetnikov, je leta 2002 ustanovljen center ArtEast, v okviru katerega
sta poleg ostalih umetnikov aktivna Muratbek D�umalijev in Guljnara
Kasmalijeva tudi kot organizatorja dogodkov. Center je januarja letos
pripravil prvo delavnico video umetnosti, ki jo je na predlog Zavoda
SCCA-Ljubljana vodil Miha Vipotnik.

Prilo�nost bomo imeli videti nekatere njune projekte in projekte
drugih umetnikov, zlasti performanse, instalacije in video.

Slikovno gradivo najdete na: http://www.scca-ljubljana.si/arhiv/img/kirgiz/

Kirgiz_1 jpg : Muratbek D�umalijev in Guljnara Kasmalijeva: >Sedem
pogledov na goro Yety-Oguz<, video, 2 min, 2005

Kirgiz_2 jpg: Muratbek D�umalijev in Guljnara Kasmalijeva:
>Transibirske amazonke<, videoinstalacija, 2004

Ve� o aktivnosti umetnikov in centra ArtEast:
http://arteast.host.net.kg

STUDIO 6


Je program, ki ga je lani zasnoval SCCA-Ljubljana in se izvaja v
Projektni sobi. Spodbuja diskusije o sodobni umetni�ki praksi,
vzpostavlja konstruktivno sodelovanje med akterji sveta umetnosti,
ponuja prostor za izvedbo umetni�kih akcij in omogo�a njihovo
refleksijo.

STUDIO 6 predstavlja in iniciira umetni�ke akcije, razstave,
performanse in pogovore z umetniki, kustosi, kritiki in teoretiki.

S tem projektom se Zavod SCCA-Ljubljana vklju�uje v permanentni
program >Festivala stalne gro�nje - Poletje v Mali �oli< AKC Metelkova
mesto.


 

Ljubljana, 2. 6. 2005

Videodokument predstavljen na naslovnici in treh straneh revije Balkon

Pionirski projekt Videodokument: Video umetnost v slovenskem prostoru / Video Art in Slovenia 1969-1998 je do�ivel �e eno mednarodno priznanje.

V mad�arski reviji za umetnost Balkon (No.3/2005) je iz�la doslej najobse�nej�a predstavitev Videodokumenta z naslovom "The Thirty Years of Slovene Video", ki jo je pripravil budimpe�tanski raziskovalni center Artpool in spisala in z reprodukcijami opremila mlada kriti�arka Agnes Ivacs.
Med drugim ugotavlja: "The editors created a specialized textbook for (future) specialists who can rely on it when researching and analyzing contemporary video art."

Gradivo o video umetnosti pri nas je od leta 2003 neposredno dostopno uporabnikom iz mednarodnega prostora (umetnikom, kustosom, organizatorjem, piscem itd.) tudi na internetu (www.videodokument.org ), kar poleg predstavitev projekta, projekcij video programov in predavanj �irom po svetu �e naprej obeta, da bo zanimanje za video ustvarjalnost v Sloveniji naraslo in se bo �tevilo sodelovanj slovenskih avtorjev na svetovnih festivalih in v knji�nih pregledih �e pove�alo.

 

Videodokument: Video umetnost v slovenskem prostoru / Video Art in Slovenia 1969-1998

Ta obse�en raziskovalen, arhivarski in dokumentacijski projekt sestavljajo katalog z dokumentacijo, knji�ica esejev in cederom, izdani v letih 1999-2001 in interaktivna spletna stran, ki smo jo postavili leta 2003.

S tem je Zavod za sodobno umetnost SCCA-Ljubljana postal organizacija, ki se sistemati�no in kontinuirano ukvarja z vlogo in pomenom video umetnosti v na�em prostoru, jo dokumentira in predstavlja doma in v tujini ter se povezuje s sorodnimi ustanovami po svetu.

Videodokument je v tem �asu postal nepogre�ljiv del izobra�evalnega procesa v slovenskem �olskem sistemu: je priporo�ena dodatna literatura za u�enje in �tudij in u�ni pripomo�ek za pou�evanje o video umetnosti na vseh ravneh izobra�evanja, od osnovne �ole do srednjih �ol in fakultet humanisti�nih, dru�boslovnih in medijskih �tudijev.

Predstavili - in ob tem predvajali pregledne in tematske video programe - smo ga �e �irom po svetu, med drugim tudi v Baslu, Beogradu, Oslu, Erevanu, Vidmu, Almatiju, Gradcu in na Dunaju, pa tudi na Akademiji za likovno umetnost, Filozofski fakulteti in na ISH - Fakulteti za podiplomski humanisti�ni �tudij v Ljubljani.

Videodokument CD-ROM je na 7. mednarodnem festivalu ra�unalni�kih umetnosti v Mariboru dobil prvo nagrado v kategoriji najbolj�ega interaktivnega dela v elektronskem mediju. Uspe�no se je vklju�il tudi na CD-ROM multimedijskega nate�aja EuroPrix 2001 in bil v tem okviru predstavljen na Frankfurtskem knji�nem sejmu in v Lizboni.


Ve� informacij o Videodokumentu:
http://www.videodokument.org/


Zavod SCCA-Ljubljana
Metelkova 6, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 431 83 85, Fax: (01) 430 06 29
http://www.scca-ljubljana.si
Kontakt: Dusan Dovc (production.manager@scca-ljubljana.si)

Zavod SCCA-Ljubljana je �lan Asociacije, Dru�tva nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na podro�ju kulture in umetnosti.

naslovnica.jpg
kazalo.jpg
besedilo.jpg

Marko A. Kova�i� in Damijan Kracina na Hevreki 2005, sti�i��u novih tehnologij in storitev

�t. 11/2005
Ljubljana, 27. 5. 2005

Marko A. Kova�i�, kipar, performer, videast in glasbenik, je v zadnjem �asu zlasti poznan kot veliki zagovornik in skrbnik civilizacije Plastosov ter vodja VIS Zlati Kastrioti.

Od 24. do 28. maja 2005 je na zunanjem prizori��u v okviru Hevreke 2005 na ogled njegova umetni�ka in�talacija z naslovom �ah mat. �ahovsko polje so zavzele figure, narejene iz odpadle tehnologije: monitorjev, ra�unalnikov...

Damijan Kracina, kipar, intermedijski umetnik in voditelj spletnih projektov Zavoda SCCA-Ljubljana, redno sodeluje na mednarodnih razstavah in projektih sodobne umetnosti v Sloveniji in tujini.

Od 24. do 28. maja 2005 sta na odru Telecentra v okviru Hevreke 2005 na ogled njegovi video deli Galapagos in Ape Boys.

Galapagos
5.30 min, DVD, 2005
Avtorja: Damijan Kracina in Vladimir Leben
Kamera, video monta�a: Dino Schreilechner

Ape Boys
15 min, DVD, 2004
Avtorja: Damijan Kracina in Vladimir Leben


Sejem informacijsko-komunikacijske tehnologije Hevreka 2005 (www.hevreka.si) poteka na Gospodarskem razstavi��u v Ljubljani.

Hevreka 2005 �eli med drugim povezati umetnike in njihova dela s sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Izbrani umetniki reflektirajo informacijsko dru�bo in ekolo�ko problematiko, kar je za slovenski prostor, v katerem �e ni urejenega odpadnega prostora za odpadke informacijsko-komunikacijske tehnologije, �e posebej aktualno.

Umetniki se predstavljajo z in�talacijami iz odpadnih materialov informacijsko-komunikacijske tehnologije in videi, ki se ukvarjajo s tematiko novih tehnologij ali ekolo�ko problematiko odpadnih prostorov za te tehnologije.

Spremljevalni umetni�ki program pripravlja Atelje 29.

---------------------------------------------------------------------
Ve� informacij o delu Marka A. Kova�i�a:
http://www.ljudmila.org/scca/mare/

Ve� informacij o delu Damijana Kracine:
http://www.kracina.com

---------------------------------------------------------------------
Zavod SCCA-Ljubljana
Metelkova 6, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 431 83 85, Fax: (01) 430 06 29
http://www.scca-ljubljana.si
Kontakt: Du�an Dov� (production.manager@scca-ljubljana.si)

---------------------------------------------------------------------

Zavod SCCA-Ljubljana je �lan Asociacije, Dru�tva nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na podro�ju kulture in umetnosti.

Projektna soba Zavoda SCCA-Ljubljana
(Metelkova 6, Ljubljana) je prostor,
v katerem se odvijata dva programa za sodobno umetnost.

Prvi program, Studio 6, obsega umetni�ke akcije, razstave, performanse in pogovore z likovnimi ustvarjalci, kustosi, kritiki in teoretiki. Studio 6 spodbuja diskusijo o sodobni umetni�ki praksi, vzpostavlja konstruktivno sodelovanje med razli�nimi profili v svetu umetnosti (umetniki, kustosi, kritiki, teoretiki), ponuja prostor za izvedbo umetni�kih akcij in omogo�a njihovo refleksijo. Studio 6 vzpostavlja poljavno dialo�ko situacijo in spodbuja prakso diskusij, za katere v slovenskem prostoru ni tradicije.

Drugi program, Brez �ebljev in podstavkov, obsega predstavitve sodobnih avtorjev, ki delujejo predvsem znotraj domene sodobnih digitalnih medijev. Avtorji za svoje predstavitve uporabljajo razli�na orodja za izdelavo spletnih strani in programsko opremo, ki omogo�a prezentacijo na ra�unalni�kih zaslonih in projekcijah. Projektna soba je opremljena z vso potrebno tehnologijo, da Brez �ebljev in podstavkov ne postanejo zgolj novo "galerijsko" javno prizori��e, v katerem bi bila sodobna umetnost v najve�ji meri odvisna od vi�ine in barve sten.

V okviru obeh programov Neven Korda pripravlja multimedijsko predavanje Obramba videa - pot osamitve.

Multimedijsko predavanje
Neven Korda: Obramba videa - pot osamitve

�etrtek, 26. maja, ob 21. uri
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana


Predavanje v okviru projekta Dnevnik vizionarja bo posve�eno razvijanju projekta ZANKA, ki zajema video stvari iz obdobja FV Videa v osemdesetih in video dela iz samostojne poti Zemire Alajbegovi� in Nevena Korda v devetdesetih. (http://www.ljudmila.org/scca/ip/zanka).

ZANKA je potvarjanje zgodovine / �iroko dostopen arhiv / redefiniranje medija / soo�enje videa in interneta / �elja videa, da se predstavi kot nekaj materialnega.

Restavracija umetnosti je ponavadi tehnolo�ki pojem, rekonstrukcija pa politi�ni.
Video je zlivanje razli�nih tehnik.
Video je postopek, v katerem se iz prete�no �e oblikovanih, samih sebi zadostnih struktur, kon�nih oblik in pomenov z razbijanjem, metamorfozo, razstavljanjem ustvari nova celota.

Postaviti medij med sebe in svet. Postaviti sebe med sanje in resni�nost.

100 % �ISTI VIDEO
Neven Korda ima neodvisno �isto video prakso. Raziskuje, prakticira, bele�i, izvaja in �asti �isti video. Vedno in povsod rad govori o svoji �iroki uporabi videa - od video instalacij do TV podob in pripovedovanja zgodb: "Ustvarjen sem za video."


Producent: Zavod SCCA-Ljubljana
Koproducenta: Zavod ZANK in Zavod K 6/4
Projekt podpirata: Ministrstvo za kulturo in MOL

Ve�...

SPORO�ILO ZA MEDIJE
�t. 8/2005
Ljubljana, 9. 5. 2005

Obve��amo vas o aktivnosti na�ih sodelavcev.

Damijan Kracina in Vladimir Leben: Animal Tour

Otvoritev razstave, ki je del mednarodnega intermedijskega projekta Animal Tour, bo v �etrtek, 12. maja 2005, ob 20.uri v Okroglem stolpu �kofjelo�kega gradu.

Tiskovna konferenca, ki bo zatvorila razstavo v �kofji Loki in pospremila njen odhod v Split, bo v torek, 17. maja 2005, ob 12. uri v Okroglem stolpu �kofjelo�kega gradu.

Vabimo vas na otvoritev intermedijske razstave in tiskovne konference, ki predstavljata za�etno to�ko mednarodnega umetni�kega projekta Animal Tour, v katerem sodelujejo umetnika Damijan Kracina in Vladimir Leben ter kustos celotnega projekta Tev� Logar. Projekt Animal Tour je rezultat uspe�nega medkulturnega sodelovanja Zavoda O, zavoda �kofjelo�ke mladine, in ateljeja CLOBB s splitsko galerijo Ghetto in njenim umetni�kim vodjo �eljkom Jermanom.

Projekt Animal Tour je naziv projekta, ki vklju�uje dve intermedijski razstavi (v Okroglem stolpu �kofjelo�kega gradu in v splitski galeriji Ghetto), transport del med enim in drugim razstavi��em, izdajo tematske publikacije in objavo celotne dokumentacije projekta na posebni spletni strani.
Intermedijski razstavi sta preplet umetni�kih del dveh umetnikov, ki se navdu�ujeta in �rpata svoje ustvarjalno po�etje iz prirodoslovnih ved, biologije, genetike in skozi celostno postavitev prikazujeta razli�ne primere flore in favne sedanjosti, preteklosti in prihodnosti. Umetnika nas posku�ata nenasilno in humorno ozave��ati o ogro�enosti tega sveta. Avtorja bosta predstavila novo serijo svetlobnih objektov, risb, skulptur, multiplov in videodel in tako nadgradila projekt Galapagos, ki je bil izveden v ljubljanski galeriji Alcatraz oktobra 2004.

Transport umetni�kih del iz �kofje Loke do Splita je del koncepta projekta Animal Tour, ki se navezuje na Darwinovo evolucijsko teorijo in njegovo potovanje na Galapa�ke otoke.

Tematska dvojezi�na publikacija bo vsebovala relevantne tematske tekste Janija Pirnata, tekst umetni�kega vodje galerije Ghetto �eljka Jermana in tekst kustosa projekta Tev�a Logarja.

Spletna stran www.animaltour.org je sklop, ki bo posamezne dele projekta Animal Tour povezala in omogo�ila dostopnost projekta �ir�i publiki. Na spletni strani bodo objavljeni teksti, vizualni material, biografije sodelujo�ih, dokumentacija projekta in druge informacije o projektu.

Projekt Animal Tour je torej celosten projekt, katerega posamezni sklopi lahko delujejo samostojno, optimalni u�inek pa je seveda dose�en le ob pogledu na celoto. Vsekakor je potrebno izpostaviti medkulturno sodelovanje, ki bogati posameznike, udele�ene v projektu, sodelujo�e institucije in ne nazadnje mesta, v katerih projekt Animal Tour poteka in s tem krepi podobo mesta na zemljevidu kulture in umetnosti.

Dodatne informacije:
Tev� Logar
GSM: 041 367 425
E-mail: tevz.logar@kss-loka.si

Slikovni material najdete na: www.animaltour.org
Animal Tour je razstavni projekt Zavoda O, zavoda �kofjelo�ke mladine v sodelovanju z Lo�kim muzejem in galerijo Ghetto v Splitu.

SCCA, Zavod za sodobno umetnost - Ljubljana je neprofitna organizacija, ki izvaja produkcijske, raziskovalne, izobra�evalne in informacijsko-svetovalne programe, namenjene akterjem na podro�ju sodobne umetnosti in kulture. Udele�ence in uporabnike sodobne umetnosti opremlja z znanji, orodji in ve��inami, potrebnimi za emancipirano in reflektirano delovanje v svetu umetnosti.

Informacijska, svetovalna in posredni�ka dejavnost zavoda vklju�uje �e tri programe, ki se med seboj dopolnjujejo in predstavljajo celosten informacijski in svetovalni podporni sistem: ARTSERVIS, KULTURNA STI�NA TO�KA in EVROKULTURA.
Osnovna zna�ilnost vseh programom je brezpla�no servisiranje uporabnikov, ki delujejo v slovenskem prostoru na podro�ju kulture in umetnosti. Delujejo kot spletni mediji in fizi�ni kontakt, vsak program pa pokriva specifi�no geopoliti�no obmo�je:

> ARTSERVIS (www.artservis.org): Slovenija in �ir�i mednarodni prostor (informacije o mo�nostih financiranja iz (ne)prora�unskih virov in prilo�nostih za sodelovanje in izobra�evanje na nacionalni in mednarodni ravni)

> KULTURNA STI�NA TO�KA (www.scca-ljubljana.si/arhiv/ccp) in EVROKULTURA (www.evrokultura.org): Slovenija in evropski prostor (informacije o sofinanciranju iz prora�unskih sredstev EU)

EVROKULTURA (www.evrokultura.org) je nov informacijsko-svetovalni program, ki ponuja:
- sezname in podrobne informacije o programih EU, ki omogo�ajo tudi sofinanciranje kulturnih projektov;
- �lanke o primerih dobre prakse iz Slovenije;
- komentirane povezave na druga spletna mesta informacijskih virov o programih EU in pomembnej�ih evropskih kulturnih mre�;
- komentarje doma�ih in tujih strokovnjakov na nove geo- in kulturnopoliti�ne razmere;
- recenzije publikacij na temo evropskih programov, kulturne politike in posredni�kega sektorja v kulturi;
- novice in zanimivosti s podro�ja kulture v EU;
- ekskluzivna interaktivna tematska umetni�ka dela.


Seminar in delavnica
KAKO DO EVROPSKEGA DENARJA?
Celje, Nova Gorica, Koper, Ljubljana, Zagorje in Jesenice

Zagotavljanje finan�nih sredstev, potrebnih za izvedbo kulturnega projekta, lahko postane z EVROKULTURO la�ja naloga. Kar se vam �e danes zdi neizvedljiv podvig, bo postalo odli�na vaja v strate�kem na�rtovanju in spodbuda za razvoj va�e dejavnosti. Vstop Slovenije v Evropsko unijo je odprl �tevilne nove mo�nosti pridobivanja finan�nih sredstev - tudi za kulturo. Slovenija sodeluje v transnacionalnih programih (Kultura 2000, Media Plus, Leonardo da Vinci, Socrates, Mladina �) in ima prilo�nost �rpanja sredstev v okviru strukturnih skladov.
Dostop do informacij je klju�nega pomena za uspe�no pridobivanje finan�nih sredstev EU. Informacij o mo�nostih financiranja iz programov in skladov EU je vedno ve�, ni pa spletnega mesta, ki bi bilo v prvi vrsti namenjeno uporabnikom s podro�ja kulture in umetnosti.

EVROKULTURA �eli zbrati osnovne informacije prav za ta sektor in uporabnike hkrati napotiti na �tevilne druge vire informacij (npr. nacionalne agencije, pristojna ministrstva, Evropska komisija ...). Prednost Evrokulture je, da na enem mestu ponuja vpogled v raznovrstne mo�nosti in spodbuja k povezovanju kulture z drugimi podro�ji (npr. izobra�evanje, informacijska dru�ba, raziskovanje in tehnolo�ki razvoj, turizem, regionalni razvoj ...).

PROGRAM SEMINARJA IN DELAVNICE

10.00: Uvod in predstavitev programa

10.15: I. Predstavitev spletnega medija Evrokultura
- Kaj je Evrokultura in komu je namenjena?
- Kako poiskati primeren program EU?
- Kaj morate najprej izvedeti o programu EU?
(Kak�en je namen in prora�un programa? Kak�ne projekte podpira? Kdo se lahko prijavi? Kako do denarja? Kje dobim dodatne informacije? Je komu v Sloveniji �e uspelo?)

11.00: II. Nacionalna agencija se predstavi
- Predstavitev pristojnosti in podro�ja delovanja agencije
- Predstavitev programa, ki kulture ne izpostavlja kot prednostnega podro�ja
- Zakaj so projekti s kulturnimi vsebinami lahko upravi�eni do podpore in koliko je takih primerov iz Slovenije?

11.45: Odmor

12.00: III. Predstavitev primera dobre prakse
- Izku�nje izvajalca uspe�nega projekta

12.30: IV. S pravo strategijo od ideje do denarja
- Kaj je evropski projekt? Ali so aktivnosti, ki jih izvajamo, lahko evropski projekt?
- Kako poiskati vir financiranja EU za izvajanje projekta?
- Kaj moramo vedeti, preden se lotimo priprave projektne prijave?
- Kako izvirno projektno idejo prenesti v razpisne obrazce?
(primerjava razpisne dokumentacije razli�nih programov)
- Kak�na je pot od prijave do realizacije projekta?

14.00: Zaklju�ek

Organizator si pridru�uje pravico do sprememb programa.

Seminar in delavnica sta namenjena pridobivanju znanja in izmenjavi prakti�nih izku�enj iz iskanja ustreznih informacij o programih in mo�nostih financiranja EU in pridobivanja sredstev iz teh virov.
Vabljeni managerji in administratorji v kulturi, vodje projektov, direktorji javnih in zasebnih zavodov, predstavniki dru�tev, ki delujejo na podro�ju kulture, javni delavci, zadol�eni za kulturni sektor (ob�ine, vladne slu�be), predstavniki regionalnih razvojnih agencij, ustvarjalci umetni�kih in kulturnih projektov, splo�na javnost in mediji!

Udele�ba je brezpla�na, vendar je �tevilo sodelujo�ih omejeno, zato se �im prej prijavite!

Informacije in prijave:
Zavod SCCA-Ljubljana
Metelkova 6, 1000 Ljubljana
T: (01) 431 83 85, F: (01) 430 06 29
E-mail: info@scca-ljubljana.si
Kontakt: Du�an Dov�, Mateja Lazar
Prijave: Sonja Rotar


INFORMIRANJE IN SVETOVANJE ZA MEDNARODNO KULTURNO SODELOVANJE

ARTSERVIS (www.artservis.org) je nastal leta 2001 kot odgovor na spremembe v dr�avah t. i. tranzicije, ki so se soo�ale z novimi pogoji ekonomije na podro�ju umetnosti (spremembe v prora�unskem financiranju, ukinjanje Sorosovih fundacij, proces vklju�evanja v EU �). Artservis je ponudil pomo� pri iskanju sredstev iz razli�nih, predvsem neprora�unskih virov, poleg preverjenih in urejenih informacij pa tudi ve��ine, kako se z njimi znajdemo in jih uporabimo, s �imer prispeva k ekonomiji, temelje�i na informiranosti in znanju ter postopni in dolgoro�ni prilagoditvi kulturnega sektorja na nove pogoje delovanja.
Artservis je danes dnevno a�uriran spletni medij in orodje za umetnike, teoretike in kulturne managerje, ki delujejo v Sloveniji in/ali tujini. Z objavo aktualnih razpisov in drugih informacij o mo�nostih financiranja, sodelovanja in izobra�evanja ter nasvetov za opravila iz sveta umetnosti Artservis informira in svetuje vsem, ki delujejo na podro�ju kulture in sodobnih umetnosti.

V obdobju, ko se je gradil Artservis, se je Slovenija za�ela vklju�evati v nekatere programe Evropske unije. Od leta 2002 lahko slovenski kulturni izvajalci polnopravno sodelujejo v okvirnem kulturnem programu EU Kultura 2000. Od takrat v okviru zavoda deluje KULTURNA STI�NA TO�KA (www.scca-ljubljana.si/arhiv/ccp), ki je nacionalna informacijska pisarna za ta program. Dejavnosti informacijske pisarne, ki obsegajo promocijo Kulture 2000, informiranje in svetovanje uporabnikom, dolo�a Evropska komisija.
Kultura 2000 je edini program EU, namenjen izklju�no podro�ju kulture. Sredstva za sofinanciranje evropskih kulturno-umetni�kih projektov pa je mogo�e pridobiti tudi iz �tevilnih drugih programov EU.
Posrednikov informacij o virih financiranja EU je veliko, vendar pa mno�i�nost razdrobljenih in med seboj nepovezanih informacij na slovenskem in mednarodnem "tr�i��u" vzbuja med doma�imi, �e zlasti neizku�enimi uporabniki nemo� in jih odvra�a od konkuriranja za sredstva. Poleg tega v Sloveniji ni (brezpla�nega) posrednika informacij o virih EU, ki bi se specializiral za podro�je kulture.

EVROKULTURA (www.evrokultura.org) je nov informacijsko-svetovalni program Zavoda SCCA-Ljubljana, ki �eli zapolniti prav to vrzel in s preverjenimi informacijami pomagati vsem kulturnikom, ki nameravajo �rpati sredstva iz razli�nih programov EU. Program, ki vklju�uje spletni medij in delavnice, nudi a�urno, kakovostno in celostno svetovanje. Doma�e kulturne izvajalce �eli spodbuditi k mednarodnemu povezovanju na evropski ravni in intenzivnemu ter u�inkovitemu konkuriranju za sredstva EU.
Evrokultura �eli dolgoro�no povezati tudi vse akterje, ki se v slovenskem prostoru vklju�ujejo v procese informiranja o mo�nostih financiranja EU - vodijo, denimo, nacionalne agencije za posami�ne programe -, in s tem prispevati k sinergiji in sodelovanju v dobrobit uporabnikov.


Evrokultura je projekt SCCA, Zavoda za sodobno umetnost - Ljubljana v sodelovanju s Kulturno sti�no to�ko v Sloveniji.

Soorganizatorji dogodkov: Galerija sodobne umetnosti Celje, Kulturni dom Nova Gorica, UP ZRS - Euro Info Center Koper, Center Evropa, Ljubljana, Regionalni center za razvoj, Zagorje, Mladinski center Jesenice.

Evrokulturo podpira Evropska unija, PHARE Small Projects Programme. Dejavnosti Kulturne sti�ne to�ke v Sloveniji omogo�ata Ministrstvo za kulturo in GD za izobra�evanje in kulturo EK. Vsebine Evrokulture v nobenem primeru ne izra�ajo stali��a EU. Zanjo odgovarja Zavod SCCA-Ljubljana.

�t. 6/2005
Ljubljana, 15. 4. 2005

Damijan Kracina na festivalu EMAF (European Media Art Festival)

Damijan Kracina, kipar, intermedijski umetnik in voditelj spletnih projektov Zavoda SCCA-Ljubljana, redno sodeluje na mednarodnih razstavah in projektih sodobne umetnosti v Sloveniji in tujini.

Na festivalu EMAF - European Media Art Festival (Osnabrueck, Nem�ija) bo na ogled njegov video Marmelada, ki ga je ustvaril skupaj s Katarino K. Toman. Festival bo potekal v Osnabruecku od 20. do 24. aprila 2005. Leto�nja, �e 18. edicija enega najve�jih multimedijskih evropskih festivalov eksperimentalnega filma in videa, performansov, multimedijskih instalacij, DVD in spletnih projektov bo potekala pod geslom "Dokument".

Festival bo izpostavil razli�ne pristope in na�ine dokumentarnega izraza �e uveljavljenih umetnikov kot tudi tistih, ki �ele vstopajo na polje filma, videa in novomedijskih praks. V sekciji filmskega in video programa (med drugim kratki eksperimentalni in igrani filmi, glasbeni videi, dokumentarni filmi, retrospektive in posebne projekcije) sodeluje 225 umetnikov.

V soboto, 23. aprila, ob 15. uri bo v Lagerhalle na ogled izbor videov s skupnim naslovom V iskanju re�itev (Looking for Clues). Programska ekipa festivala je zapisala, da je bilo glavno merilo izbora iskanje odgovorov na preprosta vpra�anja: "Kaj se skriva za navidezno zunanjostjo, ali imajo ra�unalniki svoje skrito �ivljenje in kaj o sebi lahko spoznamo iz okolice, ko sredi no�i ugotovimo, da smo izgubili klju� hotelske sobe?". Selekcijo so opravili Ralf Sausmikat (EMAF), Mona Schieren (Hochschule fur Kunste Bremen) in Jan Schuijren (nizozemski svobodni kustos).

V sekciji V iskanju re�itev (Looking for Clue) bodo na ogled dela Huette, Philipp Hirsch, Nem�ija, 4.00; Bitcrusher, Harald Holba, Avstrija, 11:00; Throwing Stones, John Smith, Velika Britanija, 10:55; Marmelada, Damijan Kracina, Katarina K. Toman, Slovenija, 4:00; Automovil / Automobile, Rolando Vargas, Catherine Cely, Kolumbija, 3:51; Fragments of Destruction, Anna-Katharina Scheidegger, Francija, 6:00; Performing Space, Erki de Vries, Belgija, 3:00; Orientirrung, Jean-Francois Guiton, Nem�ija, 12:30; Lawn, Monteith McCollum, ZDA, 12:00.

Video Marmelada Damijana Kracine in Katarine K. Toman bi �anrsko lahko uvrstili med t. i. doma�e videe, saj tako po vizualni kot pripovedni strani gledalca prepri�a s svojo doma�nostjo in epizodnim vpogledom v dru�insko �ivljenje. Zgodba je preprosta: "nona", ki �ivi na preve�krat pozabljenem koncu Slovenije, v vasi Logje pri Kobaridu, u�i svojo pra-vnukinjo, kako se odpadle kerami�ne plo��ice v kuhinji lahko zalepi z marmelado. Stara kme�ka modrost - ali v duhu festivala re�itev - je na preprost na�in zaupana najmlaj�i generaciji, s humorjem pa sta avtorja navdu�ila �e marsikatero ob�instvo.

Video Marmelada je doslej gostoval na video festivalu Home Made Marmelade, Mestni muzej Pri�tina, Kosovo, 2004; Extended Views, Centre Ceramique, Maastricht, Nizozemska, 2004; Ready 2 Change, Galerija P74, Ljubljana, 2004; Re-Connections, Santa Fe Art Institute, New Mexico, ZDA, 2004; Re-Connections, University of New Mexico Art Museum, Albuquerque, New Mexico, ZDA, 2004.
Maja bo video predstavljen na festivalu v Toulousu v Franciji, ki ga pripravlja Annexia, center za produkcijo, promocijo in distribucijo vizualne in glasbene umetnosti, videa ter mutimedije.

Dodatne informacije o avtorju: http://www.kracina.com, www.internet-portfolio.org/katarina
Fotografije iz videa Marmelada: http://www.kracina.com/press
Dodatne informacije o festivalu:http://www.emaf.de

Strategije predstavljanja
pogovor ob izidu zbornika

Knjigarna Konzorcij, Slovenska cesta 29, Ljubljana
Petek, 18. 3. 2005, ob 12. uri

Udele�enci: Barbara Bor�i�, kustosinja in kriti�arka, direktorica Zavoda SCCA-Ljubljana;
Eda �ufer, dramaturginja in publicistka, avtorica pogovorov s predavatelji Sveta umetnosti; Nevenka �ivavec, kustosinja in vodja Likovnega salona Celje, mentorica te�aja za kustose Svet umetnosti; Igor Zabel, kritik in kustos Moderne galerije Ljubljana, mentor seminarja iz pisanja Svet umetnosti.

Zavod za sodobno umetnost SCCA-Ljubljana je v okviru izobra�evalnega programa Svet umetnosti med letoma 2000 in 2004 pripravil serijo predavanj z naslovom Strategije predstavljanja. Mednarodni in doma�i protagonisti so nas seznanili z individualnimi in kolektivnimi strategijami in taktikami, ki jih uporabljajo v kuratorskih, kriti�kih in umetni�kih praksah ter z njimi posku�ajo v ute�enem umetnostnem sistemu vzpostavljati svojstvene modele delovanja. Za 27 predavateljev in predavateljic je bila to platforma za razmislek, za nas pa so bili njihovi teoretski zastavki in prakti�ne izku�nje prilo�nost tudi za reflektiranje na�ega dela in delovanja. O tem bo tekla beseda tudi v pogovoru.

Predavanja smo objavili v dveh zbornikih. Prva �tevilka z osmimi predavanji je iz�la leta 2002, v drugi dvojni �tevilki pa so objavljeni teksti 16 predavateljev. Tekste spremljajo pogovori s predavatelji, ki njihovo delovanje ka�ejo v �ir�em kontekstu. V zbornikih je iz�rpno predstavljen tudi te�aj za kustose s sklepnimi razstavami: Medij je oro�je, vzemi ga v roke! (Galerija �kuc, 2001), Camera lucida (Galerija �kuc, 2002) in Fade In/Fade Out (Galerija Kapelica in Gradska galerija Labin, 2003).

Izobra�evalni program Svet umetnosti, ki poteka �e od leta 1997, smo zdaj poimenovali "�ola za sodobno umetnost". Poteka v celoletnih ciklusih in ga sestavljajo te�aj za kustose s sklepno razstavo, seminar iz pisanja in serija predavanj, sklene pa zbornik. Iz leta v leto postaja bolj kompleksen in bolj konkreten. Pa tudi �edalje bolj logi�no ume��en v konceptualno zaokro�eno ukvarjanje s sodobno umetnostjo, za kar Zavod SCCA-Ljubljana sistemati�no vzpostavlja strokovno platformo. Ta platforma pa je bistvena za ravnovesje med umetni�ko produkcijo in prakso, kriti�ko in kuratorsko refleksijo, strokovno recepcijo in odzivom �ir�ega ob�instva na sodobno umetnost, �e zlasti v lu�i ve�je odprtosti slovenskega prostora proti internacionalnim in globalnim horizontom.

Svet umetnosti se je povezal s sorodnimi programi v mednarodnem prostoru, iz�rpno smo ga predstavili ob raznih prilo�nostih: na mednarodnih konferencah, simpozijih, seminarjih in razstavah. Da smo s Svetom umetnosti uspe�ni, dokazuje �e samo �tevilo uspe�nih te�ajnikov: doslej jih je te�aj kon�alo 48, zaposlitev jih je na�lo veliko, nekateri domala takoj po opravljenem te�aju, medtem ko so drugi aktivni kot samostojni kustosi, tudi v mednarodnem prostoru. To je jasen kazalec, da pionirski te�aj za kustose za sodobno umetnost, ki pri nas in v �ir�i regiji edini ponuja teoreti�na znanja in prakti�ne izku�nje za ta vedno bolj popularni in hkrati zahtevni poklic, odpira mo�nosti strokovnjakom za resno delo in delovanje na podro�ju sodobnih umetnosti. Pri tem pa novej�i seminar iz pisanja o sodobni umetnosti, ki smo ga za�eli lansko leto, zapolnjuje �e eno vrzel v izobra�evalnem sistemu pri nas na ravni teoretske in kriti�ke refleksije, spodbuja pisanje o sodobnih umetni�kih praksah ter inicira nove diskurze in metode zapisovanja in zgodovinjenja umetni�kih praks.

Iz vsebine zadnjega zbornika

Svet umetnosti - letnik 5 in 6. Strategije predstavljanja 2 in 3
(s katalogom razstav Camera Lucida in Fade In/Fade Out)
Dvojna �tevilka.
Izdal: Zavod SCCA-Ljubljana, 2004
Urednici: Barbara Bor�i�, Sa�a Nabergoj
248 strani
Besedila in pogovori z avtorji (Eda �ufer et al.): Boris Buden: Z umetnostjo do starih porazov: avstrijski primer, Anne Cartel, David Dronet: Multimedijski kulturni center Station Mir, Charles Esche: Forum mo�nosti - institucionalna sprememba in skromni predlogi, Daniel Jewesbury: Skopo, Ivana Keser: Avtorski �asopis. Svoboda dezinformacije, Viktor Misiano: Strategije razstavljanja od modernizacije proti demodernizaciji, Tadej Poga�ar: This Is What You Want � This Is What You Get, Donatella Ruttar, Moreno Miorelli: Postaja Topolove, Nevenka �ivavec: O privla�nosti lokalnega, �KART: Pesme koje su pobegle, WHW: Med neodvisnostjo in mamljivostjo institucionalizacije, mentorji in te�ajniki Sveta umetnosti (razstavi Camera Lucida ter Fade In/Fade Out).

ZLATI KASTRIOTI: DOGODEK ZLATI RES

SPORO�ILO ZA JAVNOST
�t. 7/2005
Ljubljana, 23. 2. 2005

Obve��amo vas o aktivnostih na�ega sodelavca in koprodukcijskem projektu Zavoda SCCA-Ljubljana:

ZLATI KASTRIOTI ponovno predstavljajo filmsko-glasbeni dogodek >ZLATI RES<

KUD France Pre�eren, Karunova 4, Ljubljana
Torek in sreda, 1. 3. in 2. 3. 2005, ob 20.30 uri

Re�ija: Marko A. Kova�i�
Scenografija: Matic Golja - mTc
Tonski mojster: Dejan Vu�kovi� - Knez Dino
Monta�a: Boris Garb
Cenzor: Igor Brvar - Jovo
Glasba: VIS Zlati Kastrioti
Po resni�nih dogodkih zapisal Matic Golja - mTc
Produkcija: KUD France Pre�eren
Koprodukcija: Zavod SCCA-Ljubljana

Dragi doma�i, pre�ivite ve�er v dru�inskem krogu, z dru�ino ZLATI KASTRIOTI, vzgojno izobra�evalno skupino, ki se je vam v �ast in sebi v Slavo lotila do sedaj precej zanemarjenega filmskega �anra, t. i. nemega mjuzikla.
Posneti material tvori Kastriotsko zgodbo o materi Fertilji, ki zaradi svojega vihravega duha svoje otroke pu��a o�etom, neizre�eni ljubezni in spoznanju resnice.
Ko se otroci, ki so odra��ali na razli�nih koncih sveta, leta kasneje sre�ajo, ustanovijo vzgojno izobra�evalno skupino Zlati Kastrioti. Po enoletnem uspe�nem nastopanju na slovenskih odrih, skupina nagonsko zapluje v znanstvene vode.
Ko so na Floridi �e drugi� pre�tevali glasove, so Kastrioti hoteli stopiti na prste teksa�ki mafiji in februarja 2001 iz Klini�nega centra ukradli Titovo nogo. Kljub zdravi celici, ki so jo na�li, kloniranje velikega voditelja ni uspelo. Zapadli so v te�ko depresivno stanje.
Pot jih je tako, ko so iskali pomo� pri najbolj�ih psihoanalitikih Evrope, zanesla na daljnji vzhod med altajske gozdove, kjer jih je ozdravil lokalni �aman ...
Kastrioti se ukvarjajo prete�no z vplivi drugih etni�nih skupin na sicer ponarodele kompozicije, znotraj t.i. ppart-rockk gibanja, katerega utemeljitelji so.
Razigrani film ZLATI RES, utrinek iz Kastriotske epopeje, nazorno ka�e temelje ppartt-rockka in epske psihadelije, predvsem pa razkriva, kako je bilo v tistih sibirskih gozdovih dose�eno legendarno naravno zabavno stanje.

Kontakt:
Marko A. Kova�i�
GSM: 031 563 971

Fotografije z inserti iz filma so na razpolago na spletnem naslovu:
http://www.e-arhiv.org/tecaj/mare/zlatires/

Vabljene in vabljeni!


Vis Zlati Kastrioti smo:
Marko A. Kova�i�, Matic Golja mTc, Dejan Vu�kovi� Dino, Igor Brvar Jovo, Iztok Markoja, sestra Mina, bratranec Janez in �e kdo.
Smo glasbeno vizualna skupina, ki svoje predstavitve izvajamo kot glasbeno vizualne dogodke.
Pravkar smo posneli film z naslovom >Zlati res<. Ozna�ili smo ga kot nemi mjuzikl.
Dosedanji projekti: Ven�ek ponarodelih (2001), dramulet Titova noga (2002), predstava Nejeverni Toma� (2003), Prazni�ni program (2004).
Poleg na�tetih projektov redno nastopamo na slovenskih odrih z glasbenim programom "Crneki skreat". Tik pred realizacijo je vizualno zvo�ni dogodek "Noises of the Night Caf�" in s tem nov del�ek iz Kastriotske epopeje o materi Fertilji in njenih otrocih.


Zavod SCCA-Ljubljana
Metelkova 6, 1000 Ljubljana
http://www.scca-ljubljana.si
tel: 01 431 83 85
fax: 01 430 06 29
e-mail: info@scca-ljubljana.si

Zavod SCCA-Ljubljana je �lan Asociacije, Dru�tva nevladnih organizacij
in samostojnih ustvarjalcev na podro�ju kulture in umetnosti.

NEVEN KORDA: PISMA IZ SEDANJOSTI
Kompozicija za plesalko, tri kamere in mikrofon

Plesni performans Pisma iz sedanjosti smo premierno uprizorili v Galeriji in centru P 74 28. junija 2004. Ponovili smo ga v Mostovni v Novi Gorici 3. decembra (na dan neuradnega kulturnega praznika), kar je sovpadalo z otvoritvijo festivala Pixelpoint in nam dalo izredno atmosfero za izvedbo. 15. decembra smo Pisma iz sedanjosti izvedli v Beogradu kot otvoritveni dogodek festivala Alternative, film, video v organizaciji Akademskega filmskega centra, ki je pravzaprav festival po meri tega performansa.

Na Gibanici 02 bo v �etrtek 24. februarja ob 21. uri v Kosovelovi dvorani, tokrat v Ljubljani prvi� za �ir�o plesno in kulturno javnost, predstavljen performans Nevena Korde Pisma iz sedanjosti. Izvaja ga s skupino avtorjev, s katero �e nekaj let sodeluje pri uprizarjanju umetnih situacij. Pisma iz sedanjosti so performans �utnega, analognega, pred gledalcem do�ivetega in isto�asno digitalno procesiranega - kot upo�asnjen posnetek curka �asa videno minevanje. Zvo�na pokrajina prav tako nastaja v trenutku posredovanja in njena minljivost je sestavni del njenega nastajanja.
�ivo dogajanje oziroma plesalkin svet je zaprto v Komori, ki ima �est lin, ki so na voljo gledalcem za neposredno spremljanje plesalkine predstave. Gibanje pa se (v neki vrsti posredovanja stvarnosti prve stopnje) ka�e s pomo�jo treh kamer in mikrofona na treh platnih in ozvo�enju.

(V zadnjih desetletjih je zanimanje za gladovalce popustilo.
Franz Kafka: Gladovnik)
Plesalka parcelira �as in mapira prostor. Plesalka uporablja napetost, volumen in pozicijo telesa. Preizku�a gibanje v �asu in �as v gibanju. Plesalka dela. Tisto, kar vidimo in sli�imo, je gibanje plesalke. Notranja gibanja, ob�utja in misli se zrcalijo v o�eh, v izrazu na obrazu in gibih rok.
Kar je videti kot lahkotna igra polna ugodja, se sprevr�e v nepregledno histerijo prisiljenih akcij, ki slu�ijo vzdr�evanju oblike, kateremu se ne da niti uiti, niti ga vrniti na za�etek. V nujnosti se kon�a izbira, v su�enjstvu ugodje, za�aranost z drugim pa v vsakodnevni tlaki vzdr�evanja oblike odnosa. Ko plesalka dose�e nasi�enost mo�nih odnosov in fizi�ne meje svojega telesa, se igra - vzpostavljanje odnosov - kon�a.

Ekipa
Avtor: Neven Korda - videast z dolgo in raznoliko video izku�njo, zadnjih nekaj let se pri ustvarjanju svojih umetnih situacij posve�a predvsem formam, ki rabijo �ivo interakcijo videa in ra�unalni�ko posredovanje. Vizualist Barbato Kanak.
Koreograf: Igor Sviderski - uveljavljeni plesalec, koreograf in plesni pedagog.
Plesalka: �iva Repov� - klasi�no iz�olana plesalka, v performansu BMZN je bila Teka�ica s 30-minutnim neprekinjenim tekom.
Glasbeni manipulator: Aljo�a Rot, bolj znan kot Gven Taylor, trenutno ima neko drugo ime. 3D animator, elektronski glasbenik.
Video manipulator: Slavko Glamo�anin, programer, 3D animator in elektronski glasbenik/vizualist, LOGIK/VJ22.
Video manipulator: Borut Kumper��ak, realizator multiaplikativnih �ivih dogodkov, vizualist, VJ707.

Produkcija: Zavod Aksioma s koproducenti Zavod Zank, Zavod K 6/4, PTL, Zavod SCCA-Ljubljana. Projekt sta podprla MK RS in MOL.

KAJ STORITI Z AVDIOVIZUALNIMI ARHIVI?
25.-28. januar 2005

Teoretski in prakti�ni vidiki digitalnih AV arhivov in njihove uporabe
Predavanja, delavnica, enodnevna razstava in strokovni posvet

PRODUKCIJA:
Zavod za sodobno umetnost SCCA-Ljubljana

 

KRAJ
Predavanja, razstava, strokovni posvet: Galerija Kapelica, Kersnikova 4, Ljubljana
Delavnica (interna): Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana

EKIPA
Barbara Bor�i�, Damijan Kracina (vodji), Neven Korda, Zemira Alajbegovi� (svetovalca), Mara Vuji� (koordinatorka)

DELAVNICA (Projektna soba SCCA)
Produkcija digitalnih arhivov (CD-ROM, DVD, spletne strani)
pripravljalna delavnica (10.-14. 1.), vodita: Neven Korda in Damijan Kracina;
produkcijska delavnica (25.-29. 1.), vodijo: Gerard Couty, Christian Vanderborght, Neven Korda in Damijan Kracina.
Udeleženci: Ana Gale, Mihaela Hudelja, Stane Jerši�, Marko Kova�i�, Tevž Logar, Mateja Peroša, Toni Poljanec, Sandra Sajovic, Darja Skrt, Dino Šrajlehner.

PREDAVANJA (Galerija Kapelica)
O perspektivah medijskih arhivov. Predavanja bodo v angleškem jeziku!

Torek, 25. 1., ob 20. uri: Mona Schieren: Videostorage: Documentation and Dissemination of Videoart / Ohranitev, dokumentiranje in razpe�evanje video umetnosti

Sreda, 26. 1., ob 20. uri: Christian Vanderborght: European Independent Broadbank

�etrtek, 27. 1., ob 20. uri: Rotraut Pape: Sixcon Lost Media / Izgubljeni mediji Sixcona

POSVET (Galerija Kapelica)
Petek, 28. januar, ob 12. uri
O pomenu in dostopnosti digitalnih AV arhivov s predstavitvijo stanja, primerov in na�rtov
Sodelujejo: Melita Zajc, Nova materialna kultura spominjanja (uvodne teze), Zemira Alajbegovi� (moderatorka), Samo Zorc, Jure Longyka, Tine Horvat, Neven Korda in Barbara Bor�i�

ENODNEVNA RAZSTAVA (Galerija Kapelica)
Otvoritev: petek, 28. 1., ob 20. uri:
Prikaz primerov: javni, strokovni in avtorski digitalni AV arhivi (CD-ROM, DVD, spletne strani)

Jure Longyka: Digitalitzacija avdiovizualnega arhiva, Dušan Pirih - Hup: Ubjavljeno/Published; Marko A. Kova�i�: Dosje 83:03: Video rekonstrukcija; Neven Korda: Bodo�niki; Irwin: East Art Map; Kiberpipa: Free video in filmi; Narvika Bovcon & Aleš Vaupoti�: Mouseion Serapeion; Ljudmila: VAL; SCCA-Ljubljana: Videodokument in Internet Portfolio;
spletne strani: Stripcore, ZANKA, Vuk �osi�, Sašo Vrabi�, Aksioma, Virtualna baza Intima, Marjetica Potr�, Damijan Kracina, Jaka Železnikar, Tanja Lažeti�, Dejan Habicht, Makrolab, Galerija Kapelica, Center in Galerija P74, Moderna galerija, in drugi.

ve�: www.e-arhiv.org/razstava


Projekt pripravljamo v sodelovanju s Francoskim inštitutom Charles Nodier, Goethejevim inštitutom, Galerijo Kapelica in Kiberpipo v Ljubljani.
Projekt podpirata Ministrstvi za kulturo RS in MOL, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost.

Projekt KAJ STORITI Z AVDIOVIZUALNIMI ARHIVI bo tematiziral status digitalnih avdiovizualnih arhivov sodobne umetnosti, obstoje�e stanje v slovenskem prostoru in njihovo dostopnost. Prikazal bo razmere in možnosti za digitalno arhiviranje AV materialov, primere javnih, strokovnih in avtorskih arhivov ter strategije za njihovo razpe�evanje. Hkrati bo odprl diskusijo o infrastrukturnih pogojih za tvorjenje analognih in digitalnih AV arhivov ter vlogi države pri njihovem omogo�anju in spodbujanju v okviru programov varstva kulturne dediš�ine.

Avdiovizualno gradivo, tako avtorska video dela kakor dokumentarni projekti, pa tudi nezmontirani posnetki tvorijo pomemben segment materialne in duhovne premi�ne kulturne dediš�ine in zgodovinskega spomina. Kljub obširni in izjemno pomembni produkciji videa in novih medijev pa v Sloveniji ne obstaja digitalni AV arhiv sodobne vizualne umetnosti. Avdiovizualni material na bolj ali manj sistemati�en na�in hranijo državne ustanove in razli�ne nevladne organizacije in posamezniki. Vprašanje je, kaj pravzaprav narediti z zbranim materialom, pa tudi s teko�imi video in novomedijskimi deli in z dokumentarnimi posnetki, ki sproti nastajajo in se kopi�ijo. Posamezniki in organizacije redno dokumentiramo svoje programe in projekte, pa tudi širše dogajanje in dogodke. Posnetkov pa pogosto nikoli ne selekcioniramo, klasificiramo in zmontiramo. To gradivo je v svoji "surovi" obliki težko dostopno strokovnjakom in javnosti, je slejkoprej založeno in izgubljeno. Ministrstvo za kulturo, Oddelek za kulturno dediš�ino, pa doslej tej problematiki ni posve�alo ustrezne pozornosti, �eš da so video in novi mediji "premlade" kategorije za uvrstitev na seznam kulturne dediš�ine, medtem ko je bilo dokumentiranje in arhiviranje na nekaterih drugih umetnostnih podro�jih, denimo uprizoritvenih umetnostih, že prepoznano in podprto.

Nameni in cilji projekta:
- vzpostavitev platforme za ohranitev, predstavljanje in razpe�evanje avdiovizualnih vsebin (kontekstualna raven);
- obravnavanje in vklju�itev avdiovizualnih (video) arhivov pod podro�je premi�ne kulturne dediš�ine (politi�na raven);
- seznanitev z razli�nimi modeli in primeri ohranjanja/arhiviranja, strategijami predstavljanja in na�ini razpe�evanja/dostopa (teoreti�na raven);
- produkcija digitalnih arhivov udeležencev delavnice z opcijo, da se v okviru založniškega programa SCCA-Ljubljana za�ne z izdajo avtorskih DVD-jev (prakti�na raven).

Spodbuditi želimo tudi prakso odprtih in konstruktivnih izmenjav in emancipirano delovanje umetnikov v sistemu sodobne umetnosti, katerega pomemben del je tudi
postprodukcijski proces - dokumentiranje, arhiviranje in razpe�evanje - ter samostojno tvorjenje lastnega arhiva in predstavitvenega materiala, pa tudi razpolaganja z njim.

Vodje delavnic in predavatelji so doma�i in mednarodni strokovnjaki, aktivni na podro�ju digitalnih medijev in njihove rabe v produkcijske, arhivske in razpe�evalske namene mimo prevladujo�e komercialne logike.

Glej:
- Gerard Couty http://unitvnetwork.org/ http://www.werkleitz.de/~pape/d/04projects/01whatisfrigo/couty.html
- Neven Korda http://www.zavod-zank.si/korda/
http://www.internet-portfolio.org/zanka/
- Damijan Kracina http://www.kracina.com/
- Rotraut Pape http://www.hfg-offenbach.de/resCont.hfg?fdId=20
http://www.hfg-offenbach.de/uniStaffInd.hfg?fdId=173&fdPage=0
http://www.werkleitz.de/~pape/
- Mona Schieren http://www.imediathek.org/symposium_pcps/english/
http://www.imediathek.org/
- Christian Vanderborght http://unitvnetwork.org/, http://www.plateformetv.com,
http://www.xmbmusic.com, http://www.xmediabase.com

Vabilo k ogledu in k sodelovanju pri projektu
27. 1. 2005

Marija Mojca Pungercar
SAFE HOUSE
www.3via.org/safehouse

O projektu
Na svetovnem spletu je zacel delovati interaktivni umetniski projekt Marije Mojce Pungercar z naslovom Safe House. Umetnica je na medmrezju odprla 'varno hiso - virtualno rezidenco za umetnike in druge, ki jim ni vseeno'. Spletna stran prinasa predstavitev prve faze projekta in moznost za nadaljnje sodelovanje v virtualnem prostoru. Projekt se nahaja na spletnem naslovu
www.3via.org/safehouse

Pungercarjeva je Safe House zasnovala konec leta 2003 v okviru svojega enomesecnega gostovanja v ateljeju za slovenske umetnike Ministrstva za kulturo RS v New Yorku. Slovenski atelje v Brooklynu je med oktobrom in novembrom 2003 preimenovala v Safe House (varno
hiso) ter ga spremenila v zatocisce za druzenje, pogovore in izmenjavo mnenj. Koncept varne hise, ki se nanasa na socialno zavetisce oz. skrivalisce, je Pungercarjeva aplicirala na umetnost in
kulturo. V svojo varno hiso je povabila prijatelje iz umetniskih krogov, njihove znance in prijatelje. Teme pogovorov so se nanasale na aktualna dogajanja v umetnosti in druzbi po 11. septembru,
razmerje med svobodo in varnostjo, osebne odzive na politiko, umetniski sistem, zivljenje umetnikov in drugo. Pungercarjeva je srecanja posnela in posnetke kasneje uredila. Obiskovalcem spleta so zdaj na voljo v obliki zvocnega arhiva, urejenega v tematske sklope.
Obiskovalci imajo moznost, da v tematske forume prispevajo lastne zgodbe, sugestije ali komentarje.

Vabilo k sodelovanju
K sodelovanju vabimo vse, ki zelite z drugimi udelezenci izmenjati mnenja in izkusnje na podrocju umetnosti, kulture, politike in ekonomije! Projekt Safe House je umescen v mednarodno okolje, zato komunikacija poteka v angleskem jeziku. Prosimo, da informacijo o projektu tudi posredujete prijateljem ali znancem.

O avtorici
Marija Mojca Pungercar deluje na podrocju sodobne umetnosti (likovna instalacija, video, performans in gledaliska kostumografija). Za njeno delo so znacilne socialno angazirane vsebine. Pungercarjeva je zacela umetnisko delovati v osemdesetih kot clanica skupine Linije sile. Leta 1989 je diplomirala na na slikarskem oddelku Akademije za likovno umetnost v Ljubljani, leta 2001 pa magistrirala na oddelku za nove zanre na San Francisco Art Institute v Kaliforniji.
Biografijo Pungercarjeve najdete na spletni strani
http://www.3via.org/html.php?htm=mojca/cv


Kontakt: Marija Mojca Pungercar
T: 041 882 593
E: mojca.pungercar@guest.arnes.si


Producent projekta Safe House je Kulturno umetnisko drustvo Trivia
www.3via.org
Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
Spletne strani gosti Ljudmila

�t. 1/2005
(Ljubljana, 11. 1. 2005)


Zbornik SVET UMETNOSTI

Zavod za sodobno umetnost SCCA-Ljubljana predstavlja novi, tokrat dvojni zbornik Svet umetnosti, ki sta ga uredili Barbara Bor�i� in Sa�a Nabergoj. V njem boste na�li program �ole za sodobno umetnost Svet umetnosti v letih 2001 - 2004: serijo predavanj in te�aj za kustose s sklepnima razstavama.

Natisnili smo tekste 16 mednarodnih in doma�ih protagonistov, ki so v okviru serije predavanj Strategije predstavljanja 2 in Strategije predstavljanja 3 gostovali v Ljubljani, Novi Gorici, Zagrebu in Dubrovniku.

V tekstih govorijo o individualnih in kolektivnih strategijah in taktikah, ki jih uporabljajo v kuratorskih, kriti�kih in umetni�kih praksah in z njimi posku�ajo v ute�enem umetnostnem sistemu vzpostavljati svojstvene modele delovanja.

Objavljene tekste spremljajo pogovori s predavatelji, ki njihovo delovanje ka�ejo v �ir�em kontekstu.

Te�aj za kustose je opremil z znanjem in ve��inami dve novi generaciji in ju postavil v popek sveta sodobne umetnosti. Prva je v Galeriji �kuc junija 2002 postavila sklepno razstavo Camera lucida. Druga pa je v Galeriji Kapelica junija 2003 pripravila razstavo Fade In/Fade Out, ki se je jeseni istega leta uspe�no predstavila tudi v Gradski galeriji v Labinu na Hrva�kem. O obeh razstavah in svojih izku�njah v izobra�evalnem procesu iz�rpno pi�ejo te�ajniki in te�ajnice.


Zanimivo branje lahko dobite za 4000 sit na SCCA-Ljubljana!


Kontakt:
Tev� Logar
Zavod za sodobno umetnost SCCA-Ljubljana
Metelkova 6
1000 Ljubljana
http://www.scca-ljubljana.si
e-mail: svet.umetnosti-scca.si@guest.arnes.si


Strategije predstavljanja 2 & 3

Boris Buden: Z umetnostjo do starih porazov: avstrijski primer
O razmerju med politiko in umetnostjo v �isto konkretni zgodovinski situaciji - v politi�nem vrenju, ki je ob Haiderjevem vstopu v vlado pretresla Republiko Avstrijo.

Charles Esche: Forum mo�nosti - institucionalna sprememba in skromni predlogi
O majhnih, lokalnih, neodvisnih iniciativah in umetni�kih projektih, ki se dogajajo od sredine 90-ih let 20. stoletja naprej in so si poiskali na�ine, kako razmi�ljati o zdaj�njih razmerah globalnega kapitalizma: ne s kritiko ali z metaforo, ampak z otipljivim "poigravanjem" z mehanizmi kapitalisti�ne proizvodnje in dru�bene menjave.

Ivana Keser: Avtorski �asopis. Svoboda dezinformacije
O specifi�nih umetni�kih strategijah, ki jih je razvila v skladu s svojim prepri�anjem, da lahko pogosto pove� ve� z eno stranjo �asopisa kot z razstavo.

Viktor Misiano: Strategije razstavljanja od modernizacije proti demodernizaciji
O spremembah v praksah razstavljanja v �asu splo�ne krize sodobnosti in temeljnih te�njah na mednarodnem umetni�kem prizori��u devetdesetih let 20. stoletja, ki jih opredeli kot neposredni odgovor na krizo sistema sodobne umetnosti.

WHW (�to, Kako i za Koga): Med neodvisnostjo in mamljivostjo institucionalizacije
Refleksija na delovanje neodvisnega kolektiva kustosinj na spolzkem obmo�ju med razli�nimi modeli neformalnih institucij v drugi polovici 90-ih let na Hrva�kem.

Anne Cartel in David Dronet: Multimedijski kulturni center Station Mir
Strategije in delovanje multimedijskega laboratorija za raziskovalne, ustvarjalne in izobra�evalne dejavnosti, ki ga je ustanovil kolektiv umetnikov v francoskem Caenu.

Daniel Jewesbury: Skopo
O umetni�ki produkciji iz Belfasta, ki je pogosto obremenjena z zunanjimi predvidevanji in pri�akovanji. Umetnik, ki �ivi in dela v politi�no tako nestabilnem mestu in se od njega pri�akuje, da bo v svojem delu predstavljal in komentiral dru�beno-politi�ne teme, trdi, da je Belfast nemogo�e reprezentirati.

Tadej Poga�ar: This what you want...This is what you get
Predstavitev projektov P.A.R.A.S.I.T.E. muzeja sodobne umetnosti, ki za predmet svojih raziskav jemljejo marginalizirano skupino seksualnih delavk.

Donattella Ruttar in Moreno Miorelli: Stazione di Topolo / Postaja Topolove
O umetni�kem dogodku, ki ni festival, a vsako leto v vasico na robu sveta pripelje veliko mno�ico ljubiteljev umetnosti.

Nevenka �ivavec: O privla�nosti lokalnega
O strategijah lastnega kuratorskega delovanja v lokalni umetnostni sceni v Celju.

�KART: Pesme koje su pobegle
Premierna objava pesmi umetni�kega kolektiva �KART iz Beograda.


Kontakt: Sa�a Nabergoj, sasa.nabergoj@mail.ljudmila.org
Zavod SCCA-Ljubljana
Metelkova 6, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 431 83 85, Fax: (01) 430 06 29
e-mail: svetumetnosti@scca-ljubljana.si
http://www.scca-ljubljana.si

-----------------------------------------------------------------------
Zavod SCCA-Ljubljana je clan Asociacije, Drustva nevladnih organizacij
in samostojnih ustvarjalcev na podrocju kulture in umetnosti.

PRESS RELEASE
No. 1/2005
(Ljubljana, 11th January 2005)


WORLD OF ART publication

The SCCA, Center for Contemporary Art - Ljubljana presents its new, double issue of World of Art, edited by Barbara Bor�i� and Sa�a Nabergoj. In it you will find the program of the World of Art School for Contemporary Art for the years 2001 - 2004: the series of lectures and the course for curators with the final exhibitions.

We have published writings by 16 international and domestic protagonists, who held lectures in Ljubljana, Nova Gorica, Zagreb and Dubrovnik, all within the frame of the series of lectures entitled Strategies of Presentation 2 and Strategies of Presentation 3.

In their texts they discuss individual and collective strategies and tactics that they use in curatorial, criticism and artistic practices. Through their strategies they try to establish unique models of operation within the established art system.

The published texts are accompanied by discussions with the authors, which place their work into the broader context.

The course for curators equipped two new generations with the necessary knowledge and skills and placed them in the very heart of the contemporary world of art. The first generation set up the Camera Lucida exhibition in the �kuc Gallery in June 2002. The second generation set up the Fade In/Fade Out exhibition in the Kapelica Gallery in June 2003. The latter was later on presented also in the Municipal Gallery in Labin, Croatia. The course attendees described in great detail both exhibitions as well as their experience in the education process.

You can obtain this intriguing publication from SCCA-Ljubljana for 20 Euros.


Razstava Na robu
Likovni salon Celje
10. 12. 2004 - 20. 1. 2005
Kustosinja razstave: Sa�a Nabergoj
Umetniki: Sona Abgaryan, Arman Grigoryan, David Kareyan, Hovhannes Margaryan


Razstava Na robu predstavlja pet video del �tirih sodobnih armenskih umetnikov razlicnih generacij. V svojih delih se ukvarjajo z vlogo umetnika v umetnostnem sistemu, analizirajo pa tudi �ir�o dru�beno realnost. Ta je v Armeniji kompleksna, saj gre za de�elo na robu Vzhoda in Zahoda, kjer se velesila ZDA in prej�nja velesila Rusija bojujeta za vpliv in kupujeta kapital. Vpra�anje, kdo so in kam spadajo tako danes mu�i �tevilne Armence, ki se �utijo izgubljene v svetu velikih interesov. Izgradnja nacionalne identiteta je klju�na tema politi�nega diskurza in vse prepogosto jo zlorabljajo v nacionalisti�ne namene.
Armenski umetniki si v tem okolju zadajajo velike naloge, umetnost razumejo vpeto v �ir�i dru�beni okvir in jo po�iljajo v boj za svobodo, sre�o in zdravje. Zato ne presene�a, da je ena od bistvenih tem armenske sodobne produkcije identiteta. Tako problematiziranje izrabljanja le-te na politi�nem parketu, kakor tudi vpra�anje identitete lastne umetnostne scene v mainstream svetu mednarodne sodobne umetnosti.

Delo umetnice Sone Abgarian Lahko bi bila... (2003) tematizira vloge �enske v armenski dru�bi, ki jo v zadnjem desetletju zaznamuje zanimiv in pogosto kontradiktoren preplet globalnih MTVjevskih in lokalnih tradicionalnih vrednost.

Arman Grigoryan v delu Jaz sem slikar (2000) z nizanjem splo�nih in lepo zvene�ih floskul nastavlja ogledalo dru�bi, ki gleda na svet skozi poenostavljujo�a o�ala in ga razume zgolj zreduciranega na preproste vzorce.

V videu Vra�e (2000) z vsakdanjimi izjavami govori o samoumevnostih, ki so zapisane v razumevanju razli�nih kulturnih okolij in jih Armenci najpogosteje ob�utijo, kadar jih oplazi pogled Zahoda.

Davida Kareyana sta ideologija - kot material za umetni�ko raziskovanje - in razkrivanje njenih mehanizmov zanimala �e od �tudentskih let. V performansu Sladkost prisile ideologije (2000), ki je na pri�ujo�i razstavi predstavljen v obliki video dokumenta, tematizira nacionalisti�no grajenje nacionalne ideologijo s teksti armenskih akademikov.

Video Hovhannesa Margaryana Jaz (2002) je sestavljen iz rentgenskih posnetkov lastnih notranjih organov. Identiteta, ki je v Armeniji prepogosto zlorabljena, je tu zreducirana na svojo zgolj biolo�ko podstat in individualno povsem neprepoznavna.

Vabljeni!

Umetni�ka dela /Art works:

Sona Abgaryan
Lahko bi bila... / I could have been..., video, 2:42min, 2003

 

Arman Grigoryan
Vra�a / Superstition, video, 9:30min, 2000

 

Arman Grigoryan
Jaz sem slikar / I am a painter, video, 9;00min, 2000

 

David Kareyan
Sladkost prisile ideologije / Sweet repression of ideology, video posnetek perfomansa / video documentation of performance, 2000

 

Hovhannes Margaryan
Jaz / I, video, 05:00 min, 2002


Zavod SCCA-Ljubljana, Metelkova 6, SI - 1000 Ljubljana ,
Tel.: +386 (0)1 431 83 85, Fax: +386 (0)1 430 06 29, e-mail:info@scca-ljubljana.si , www.scca-ljubljana.si

Kulturna sti�na to�ka v Sloveniji, e-mail:ccp@scca-ljubljana.si , www.scca-ljubljana.si/arhiv/ccp

Uradne ure od ponedeljka do petka, od 11. do 15

Zavod SCCA-Ljubljana je �lan Asociacije, Dru�tva nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na podro�ju kulture